نقش تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی در سلامت روانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

هدف: در این پژوهش نقش تاب آوری و سرسختی روانشناختی در سلامت روانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بررسی شد.

روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی(همبستگی) است. تعداد 300 نفر (150 ورزشکار و 150 غیر ورزشکار) به روش نمونه گیری در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ تاب آوری کونور و دیویدسون، سرسختی روانشناختی اهواز و سلامت عمومی استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.          

نتایج: نتایج نشان داد بین تاب آوری، سرسختی روانشناختی و سلامت روانی رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین میزان تاب آوری به همراه سرسختی روانشناختی افزایش سلامت روانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را پیش بینی و تبیین نمود.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته های این پژوهش گویای اصالت و اهمیت سرسختی روانی و تاب آوری در پیش بینی سلامت روانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بود. لذا برنامه ریزی لازم در جهت ترویج فرهنگ ورزش در جامعه به جهت اهمیت و نقش موثری که ورزش در ارتقای شاخص های مهم سلامت روانشناختی دارد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها