ارتباط تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

چکیده

مقدمه: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا داروی مخدر است، به گونه‌ای که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته می‌کند و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هدف از انجام پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد بوده انجام گردید.

روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد شهرستان فامنین در نیمه دوم سال 1393 بوده است. تعداد 110 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تنظیم هیجان، منبع کنترل و خودکنترلی شناختی پاسخ دادند. داده‌های بدست آمده نیز با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نسخه 16 نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» تجزیه و تحلیل شد.

 نتایج: نتایج نشان داد که خودکنترلی شناختی با مولفه‌های منفی تنظیم هیجان و منبع کنترل بیرونی ارتباط منفی و با مولفه‌های مثبت تنظیم هیجان و منبع کنترل درونی ارتباط مثبت داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج تلویحات مهمی در آسیب‌شناسی سوء مصرف مواد دارد. بر این اساس متخصصان بالینی می‌توانند از راهبردهای تنظیم هیجان و منع کنترل درونی برای مقابله با سوء مصرف مواد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها