ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، واحد تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: روابط موضوعی جایگاه ویژه‌ای درگستره نظری روان‌تحلیل‌گری دارد و آماده‌سازی نسخه فارسی مقیاسی برای سنجش آن مسیر پژوهش‌های تجربی را در این حوزه هموارتر می‌سازد. از اینرو مطالعه حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس روابط موضوعی بل را هدف خود قرار داده است.

روش: نمونه پژوهش حاضر را 558 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دادند که با شیوه نمونه‌گیری در دسترس از رشته‌های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بلپس از طی مراحل ترجمه-بازترجمه، تنظیم و همراه باپرسشنامه سبک‌های دفاعی اجرا گردید. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عامل اکتشافی و موازی انجام شد.

نتایج: نتایج تحلیل عاملی مقیاس روابط موضوعی بل چهار عامل خودمحوری، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی کفایتی اجتماعی را به دست داد. اعتبار عوامل آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 0.66-0.77، ضریب اعتباردونیمه کردن 0.60-0.77 و تتای ترتیبی کل مقیاس 0.86 به دست آمد. همبستگی‌های معنادار بین ابعاد روابط موضوعی و سطوح مکانیزم‌های دفاعی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس روابط موضوعی بل را تائید کرد.

بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی می توان گفت نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل ساختاری 4 عاملی داشته و از روایی و اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی با نمونه ایرانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Bell object relations inventory (BORI)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mesgarian 1
  • Parviz Azadfallah 1
  • Hojatollah Farahani 2
  • Nima Ghorbani 3
چکیده [English]

Object relations have A key role in psychoanalytic approach. Thus providing a persian version of a scale to assess object relations is helpful for elaborating empirical studies in this approach. the  aim  of  the present study is  to  investigate  validity,  reliability,  and factorial  structure  of  the Persian  version  of  the Bell object relations inventory (BORI).  convenience sampling is used  to  select 558 students  from the university of Tehran. First, by the method of  translation- back  translation, the  Persian  version  of  BORI is prepared. then BORI and defense mechanism questionnaire (DSQ) are completed by the sample. Data analysis  is  performed  by  using  of  Pearson correlation coefficients, parallel, and exploratory  factorial  analysis. Factorial  analyses show  four  factors named egocentricity, alienation, insecure attachment, and social incompetence. Cronbach Alpha  and split-half coefficients  are 66/0-77/0 and 60/0-77/0, respectively. significant correlations between object relations and defense mechanisms shows convergent and divergent validity of BORI. Accordingly, the reliability and construct validity of the Persian  version  of BORI are confirmed. Therefore, BORI for psychological research among Iranian samples is suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • object relations
  • Bell object relations inventory
  • Validity
  • reliability
  • factorial structure