ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، واحد تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: روابط موضوعی جایگاه ویژه‌ای درگستره نظری روان‌تحلیل‌گری دارد و آماده‌سازی نسخه فارسی مقیاسی برای سنجش آن مسیر پژوهش‌های تجربی را در این حوزه هموارتر می‌سازد. از اینرو مطالعه حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس روابط موضوعی بل را هدف خود قرار داده است.

روش: نمونه پژوهش حاضر را 558 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دادند که با شیوه نمونه‌گیری در دسترس از رشته‌های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بلپس از طی مراحل ترجمه-بازترجمه، تنظیم و همراه باپرسشنامه سبک‌های دفاعی اجرا گردید. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عامل اکتشافی و موازی انجام شد.

نتایج: نتایج تحلیل عاملی مقیاس روابط موضوعی بل چهار عامل خودمحوری، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی کفایتی اجتماعی را به دست داد. اعتبار عوامل آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 0.66-0.77، ضریب اعتباردونیمه کردن 0.60-0.77 و تتای ترتیبی کل مقیاس 0.86 به دست آمد. همبستگی‌های معنادار بین ابعاد روابط موضوعی و سطوح مکانیزم‌های دفاعی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس روابط موضوعی بل را تائید کرد.

بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی می توان گفت نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل ساختاری 4 عاملی داشته و از روایی و اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی با نمونه ایرانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها