بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: چندش، یکی از شش هیجان اولیه‌ای است که توسط داروین معرفی شد. از جمله ابزارهای سنجش این هیجان، مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش است. این مطالعه با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس در جامعه ایرانی صورت گرفت.
روش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های توصیفی محسوب می‌گردد. نمونه مورد مطالعه شامل 391 دانشجوی دانشگاه شاهد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش، مقیاس تجدیدنظر شده چندش و مقیاس وسواس پادوآ بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، اعتبار همگرا و پایایی بازآزمایی و همسانی درونی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، حاکی از چهار عامل گرایش به تجربه هیجان چندش، حساسیت به هیجان چندش، گرایش به اجتناب از محرک‌های چندش‌آور و حساسیت به نتایج هیجان چندش، در این مقیاس بود. تحلیل عامل تأییدی، الگوی چهار عاملی حاصله و الگوی دوعاملی فرم 12 سؤالی را تائید کرد. همچنین، اعتبار همگرا و پایایی این مقیاس نیز خوب بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ساختاری عاملی و پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. لذا می‌توان از این مقیاس در نمونه‌های ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

psychometric properties of disgust propensity and sensitivity scale in Iranian sample

نویسندگان [English]

  • Zahra Zanjani 1
  • Hamid Yaghubi 2
  • Ladan Fata 3
  • Mohamadreza Shairi 2
  • Mohamad Gholami Fesharaki 4
چکیده [English]

Disgust was one of six basic emotions was introduced by Darwin. Disgust propensity and sensitivity scale is one of assessment tools of disgust. The aim was the survey of the factor structure and psychometric properties of this scale in Iranian population.

Method: This study was Descriptive research. The sample was consisted of 391 students of Shahed University that were selected by cluster sampling method. The used tools were disgust propensity and sensitivity scale, disgust scale- revised and Padoa scale. The Exploratory and Confirmatory factor analysis was used for survey of factor structure of this scale. Also, convergent validity, test-retest reliability and internal consistency of the scale were evaluated.

Results: The Exploratory factor analysis showed four factors: disgust emotion propensity, disgust emotion sensitivity, propensity for avoidance of disgusting stimuli, sensitivity for results of disgust. The Confirmatory factor analysis confirmed four factors and two factors version. Also, convergent validity and reliability of the scale were good.

Conclusion:  These findings showed this scale has a favorable factor structure, convergent validity and reliability. Therefore, it can be used in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disgust propensity and sensitivity scale
  • psychometric properties
  • Factor structure