پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت خوشه B بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن - کلمن و قدرت ایگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: با توجه به دامنه گسترده اختلالات شخصیت خوشهB، همچنین براساس مدل جایگزین پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی برای اختلالات شخصیت، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اختلال های شخصیت خوشه B براساس مدل عاملی پنج جایگزین زاکرمن - کلمن و قدرت ایگو انجام گرفت.
روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1394 تشکیل داد (14000=(N. در یک مطالعه توصیفی همبستگی تعداد 150 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3، پرسشنامه شخصیتی زاکرمن - کلمن و پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شد.
نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل خصومت - پرخاشگری به طور مستقیم و عامل فعالیت مدل جایگزین زاکرمن به طور معکوس می‌توانند اختلال شخصیت ضداجتماعی را پیش‌بینی کنند، عاملهای هیجان خواهی - تکانشگری، خصومت - پرخاشگری، اضطراب – روان‌رنجورخویی مدل جایگزین زاکرمن به طور مستقیم و قدرت ایگو به طور معکوس می‌توانند اختلال شخصیت مرزی را پیش‌بینی کنند، عامل مردم‌آمیزی مدل جایگزین زاکرمن به طور مستقیم می‌تواند اختلال شخصیت نمایشی را پیش‌بینی کند و عامل‌های هیجان خواهی - تکانشگری، فعالیت به طور مستقیم و اضطراب – روان‌رنجورخویی مدل جایگزین زاکرمن به طور معکوس می‌توانند اختلال شخصیت خودشیفته را پیش‌بینی کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضرمی‌تواند نخستین گام در درک سودمندی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن - کلمن و قدرت ایگو توسط متخصصان درفهم دقیق اختلال‌های شخصیت خوشه B باشد.

کلیدواژه‌ها