مقایسه حساسیت پردازش حسی و بهزیستی روان‌شناختی در تیپ‌های شخصیتی صبحگاهی - شامگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان بهزیستی روان‌شناختی و سطوح حساسیت پردازش محرک‌‎های حسی بر اساس تغییر در چرخه‌های شبانه‌روزی صبحگاهی و شامگاهی بود.
روش: به همین منظور ابتدا 475 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه تیپ‌های صبحگاهی - شامگاهی به منظور پاسخگویی در بین آن‌ها توزیع گردید. پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 51 نفر بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه تیپ‌های صبحگاهی و شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی، شامگاهی و بین‌بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. درنهایت به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، شرکت‌کنندگان جهت سنجش بهزیستی و حساسیت پردازش مورد مطالعه قرار گرفته و مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی و فرد با حساسیت پردازش حسی به منظور گردآوری داده‌ها بین شرکت‌کنندگان پژوهش توزیع گردید. داده‌های گردآوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش تحلیل شدند.
نتایج: نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تیپ‌های صبحگاهی، شامگاهی و بین‌بینی تفاوت معنادار وجود دارد و تیپ‌های صبحگاهی بهزیستی روان‌شناختی پایین‌تری را داشتند، همچنین مقایسه تیپ‌های صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد حساسیت پردازش حسی نشان داد که گروه با تیپ صبحگاهی حساسیت نسبت به محرک بالاتری داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تفاوت در چرخه‌های شبانه‌روزی افراد، می‌تواند منجر با سطوح سلامت روانی مرتبط بوده و منجر به واکنش‌پذیری متفاوت در برابر محرک‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها