تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به‌روزرسانی حافظه‌ی کاری دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به روز رسانی حافظه‌ی کاری دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی بود.
روش: روش مطالعه نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 95-1394 و روش نمونه‌گیری از نوع داوطلبانه بود. بدین صورت که ابتدا آزمون غربال‌گری افسردگی بک و فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در بین دانشجویان دختر 25- 19 ساله توزیع شد و سپس بر اساس نمره‌ی پرسشنامه‌ها دانشجویانی که از متوسط نمرات در هر دو پرسشنامه برخوردار بودند انتخاب گردیده و از بین افرادی که شرایط ورود به پژوهش حاضر را داشتند 34 نفر برای مشارکت در پژوهش حاضر داوطلب شدند که به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ( 17 نفر) و کنترل (17 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه‌ی فراخنای حروف ارقام پاسخ دادند. جلسات نوروفیدبک برای گروه آزمایش در آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه کردستان و برای هر فرد طی یک دوره‌ی آموزشی 10 جلسه‌ای (هفته‌ای 2 بار و به مدت 45 دقیقه) انجام شد. پروتکل نوروفیدبک با استفاده از امواج آلفای بالا در ناحیه‌ی آهیانه‌ای – پس‌سری (نقاط اکسی‌پیتال یک، اکسی‌پیتال دو، آهیانه‌ای سه، آهیانه‌ای مرکزی و آهیانه‌ای چهار) و به ویژه نقطه‌ی آهیانه‌ای مرکزی انجام گرفت که پس از گذشت 3 جلسه دو نفر از اعضای گروه آزمایش از ادامه‌ی همکاری انصراف دادند. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد و داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس و نرم افزار اس پی اس اس ویراست 18 تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که روش نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به روز رسانی حافظه‌ی کاری دانشجویان با  نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی موثر بوده است (0.001> p).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روش نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در بهبود عملکرد حافظه‌ی کاری موثر است.

کلیدواژه‌ها