تاثیر تصویرسازی ارتباطی بر دیدگاه‌ فهمی و بخشش در زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

مقدمه: بی‌وفایی زناشویی واقعه‌ای دردناک برای زنان است که نظام خانواده را تهدید می‌کند. برخی متغیرهای مرتبط با بی‌وفایی زناشویی شامل دیدگاه فهمی و بخشش می‌باشند. بر این اساس پژوهش حاضر تاثیر ارتباط‌درمانی بر دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی را مورد مطالعه قرار داده است.
روش: این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در سال 1395 شهر اهواز، 30 زن با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (هر گروه 15 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش با روش ارتباط درمانی (8 جلسه 90 دقیقه‌ای) آموزش دید و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از پرسشنامه‌های دیدگاه فهمی لانگ و پرسشنامه بخشش پولارد و همکاران به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از کوواریانس تک‌متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در دیدگاه فهمی و بخشش تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر ارتباط درمانی به طور معنی‌داری باعث افزایش دیدگاه فهمی و بخشش زنان آسیب‌دیده بی‌وفایی زناشویی شد (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان پیشنهاد داد که مشاوران و درمانگران از ارتباط‌درمانی می‌توانند به عنوان مداخله‌ای جهت کاهش مشکلات زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها