ساخت و اعتبار‌یابی و رواسازی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های زوجی زن با علائم شخصیت نمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش،ساخت واعتبار‌یابی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی در رابطه‌ی زناشویی آنها است.
روش: روش پژوهش ترکیبی - اکتشافی بود که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت کیفی که فرآیند جمع آوری داده‌ها مشتمل بر 17 مصاحبه نیمه ساختار یافته ومطالعه متون علمی  وتحلیل اکتشافی عوامل بود. مقولات مرتبط به روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شد.در مرحله‌ی دوم روایی وپایایی ابزار محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه‌ تعارض زناشویی و پرسشنامه‌ سازگاری زوجی اصلاح شده  وپرسشنامه آسیب‌‌های تعاملی که محقق ساخته بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی شهر اصفهان بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 200 نفر از زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» تحلیل عاملی صورت گرفت.

نتایج: تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی ابزاری چند بعدی است.آلفای کرونباخ کل آزمون 0.93 به دست آمد.

بحث ونتیجه‌گیری: این پرسشنامه دارای اعتبار وروایی بالایی است که عوامل منسجمی از آن به دست آمده و توان شناسایی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی را در پژوهش‌های بالینی ودرمان‌های زوجی دارد.

کلیدواژه‌ها