هنجاریابی مقدماتی مقیاس‌ واکنش‌های والدین به هیجانات مثبت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف هنجاریابی نسخه‏‌ی فارسی مقیاس‏ واکنش‌‏های والدین به هیجانات مثبت کودکان انجام گردید.
روش: به منظور محاسبه‌‏ی روایی و اعتبار پرسشنامه‏، با استفاده از روش نمونه‌‏گیری تصادفی، 15 مهدکودک منطقه 6 تهران انتخاب شد. 400 مادرِ دارای کودک 4 تا 7 سال این مهدکودک‌ها با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و این پرسشنامه و نیز پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان را تکمیل کردند.
نتایج: در مقیاس واکنش‌‏های والدین به هیجانات مثبت کودکان اعتبار مقیاس براساس روش‏‌های همسانی درونی با دامنه‌‏ی آلفای کرونباخ 0.73 تا 0.83 و اعتبار بازآزمایی (با دامنه‌‏ی همبستگی 0.92 تا 0.97) نشان دهنده‌‏ی اعتبار بسیار بالای این مقیاس بود. در روایی محتوایی 2 گویه تغییر کرد و در بررسی روایی سازه 4 زیرمقیاس بدست آمد که معادل نسخه اصلی می‌باشد. همچنین، همبستگی نمرات زیر مقیاس‌ها با پرسشنامه‏‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان معنادار بوده است که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب مقیاس است. هنجار پرسشنامه در نمونه ایرانی با استفاده از جداول نمرات استاندارد Z و رتبه درصدی ارایه شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: در نهایت می‌‏توان گفت نسخه‌‏ی فارسی مقیاس‏ واکنش‏‌های والدین به هیجانات مثبت کودکان دارای اعتبار و روایی مطلوب در جامعه‌‏ی ایرانی می‌‏باشد.

کلیدواژه‌ها