اعتباریابی و رواسازی آزمون حساسیت گوارشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

مقدمه: سندرم روده تحریک‌پذیر، یک اختلال عملکردی است که وابسته به بیماری اندامی نیست و ناراحتی شکمی مزمن همراه با عادات روده‌ای نابهنجار به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی آزمون حساسیت گوارشی بوده است. آزمون حساسیت گوارشی شاخص خودگزارشی سودمندی برای سنجش اضطراب وابسته به دستگاه گوارش در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر است.
روش: جدول مورگان، 242 دانشجوی مقطع کارشناسی به عنوان آزمودنی‌های پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 15 گویه ای حساسیت گوارشی بود که برای اندازه‌گیری نگرانی ویژه گوارشی استفاده می‌شود.  با توجه به این که درحال حاضر نسخه ایرانی این پرسشنامه وجود ندارد، در مطالعه ی حاضر این پرسشنامه به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه‌ی حساسیت گوارشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسخه فارسی این پرسشنامه مشابه نسخه اصلی ساختار تک عاملی داشت. همچنین نتایج مشخص ساخت این پرسشنامه ضریب پایایی بالایی دارد (آلفای کرونباخ = 0.93).
بحث و نتیجه‌گیری: بطور کلی یافته‌های پژوهش نشان داد که ابزار حساسیت گوارشی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و برای اجرا در نمونه‌ی ایرانی مناسب است.
 

کلیدواژه‌ها