همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه :هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت‌های جنسیت در مورد حسادت میان مردان و زنان می‌باشد. فرض شده است که مردان بیشتر از بی‌وفایی جنسی، و زنان از بی‌وفایی عاطفی بیشتر آشفته می‌شوند.
روش: به منظور وارسی سئوال‌های تحقیق، نمونه‌هایی از دانشجویان و فرهنگیان استان گلستان برگزیده شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر، در برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متأهلی بود که در شهرستان گرگان در فاصله سنی 19 تا 30 سال قرار داشتند. نمونه پژوهش این تحقیق شامل دو گروه بود: مردان و زنانی که از بین دانشجویان مجرد دانشگاه گرگان و مردان و زنانی که از بین کارکنان متأهل آموزش و پرورش که متناسب با سن و جنس افراد مجرد به صورت خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق تعداد 200 شرکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 104 مرد(56 نفر مجرد و 48 نفر متأهل) و96 زن (33 نفر مجرد و 63 نفر متأهل) بوده‌اند. ابزارهای تحقیق حاضر شامل دو قسمت است: 1) پرسش‌نامه محقق ساخته در مورد ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌ها شامل: متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل و تجرد، طول مدت آن، میزان تحصیلات، مکان زندگی، مشخصات همسر 2) سناریوها، که منطبق با تحقیقات خارجی و سؤال‌های مرتبط با آنها ارائه شده است. برای انطباق آن با شرایط جامعه ایران و رعایت جنبه‌های فرهنگی، با رجوع به مردان و زنان در دادگاههای خانواده و محیط عمومی، موارد مورد نظر بی‌وفایی عاطفی و جنسی در شرایط فرهنگ ایران تدقیق و ترمیم شده است.
نتایج: پس از اجرای ابزارهای یاد شده در مورد شرکت‌کننده‌ها، داده‌های تحقیق بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. خلاصه نتایج به دست آمده نشان داده است که در بخشی از سناریوها، مردان بیشتر از بی‌وفایی جنسی و زنان بیشتر از بی‌وفایی عاطفی رنج می‌برده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: در رابطه با بی‌وفایی جنسی و عاطفی، تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها