بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: ازجمله درمان‌های نسل سومی که بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. مطالعات متعددی فرایندهای اختصاصی این درمان را مورد بررسی قرار داده‌اند و امروزه تمرکز جدی بر توسعه روش‌های ارزیابی فرایندهای خاص و یگانه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد وجود دارد. در این راستا مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (کامپکت) طراحی شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین اعتبار وپایایی  مقیاس یاد شده در نمونه‌های غیر بالینی ایرانی است.
روش: در این پژوهش 338 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران با تکمیل مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (کامپکت)، پرسشنامه‌ی پذیرش و عمل، فرم کوتاه مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو کرون، پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت فرم کوتاه ، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسشنامه زندگی ارزشمند ویلسون در این پژوهش شرکت نمودند. اعتبار مقیاس در قالب اعتبار همگرا و واگرا اندازه‌گیری شد. پایایی این مقیاس نیز با استفاده از روش بازآزمایی و همسانی درونی مورد وارسی قرار گرفت.
نتایج : نتایج پژوهش نشان داد که پایایی آزمون با استفاده از ضریب پایایی امگا 0.84 و همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 0.58 (0.01>P) می‌باشد. اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه نیز بر اساس همبستگی‌های بدست آمده با سایر پرسشنامه‌های همراه مورد تایید قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش نسخه ایرانی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک ابزار معتبر و پایا برای ارزیابی فرایندهای اختصاصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در نمونه‌های غیر بالینی می‌باشد و می‌تواند در پژوهش‌های روان‌شناختی به ویژه پژوهش‌های مرتبط با درمان پذیرش و تعهد ونیز موارد بالینی با احتیاط‌های لازم، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها