ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش شناخت ابعاد روان‌پویشی روابط موضوعی و تعیین نقش آن در پیش‌بینی رضایت زناشویی بود.
روش: 194 نفر از زنان و مردان متاهل شهر تهران، که حداقل 2 سال از ازدواج آن‌ها گذشته و اختلال حاد روانپزشکی نداشتند، به صورت هدف‌مند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس روابط موضوعی بل (2003) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1993) را  تکمیل کردند.
نتایج: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین رضایت زناشویی با ابعاد روابط موضوعی (خودمیان‌بینی، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی‌کفایتی اجتماعی) رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ابعاد مختلف روابط موضوعی شامل خودمیان‌بینی (R2=0.394, p <0.001)، دلبستگی ناایمن (R2=0.054, p <0.001) و بی‌کفایتی اجتماعی (R2=0.016, p=0.05)، به ترتیب به طور معناداری مهمترین پیش‌بینی‌کننده‌های عدم رضایت زناشویی هستند. همچنین نتایج نشان داد، خودمیان‌بینی (R2=0.444, p <0.001)، و بی‌کفایتی اجتماعی (R2=0.061, p <0.001) در مردان و خودمیان‌بینی (R2=0.323, p <0.001) و دلبستگی ناایمن (R2=0.061, p <0.001) ، در زنان به ترتیب پیش‌بینی‌کننده‌های عدم رضایت زناشویی هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این بررسی، شواهد پژوهشی برای الگوی تبیین روان‌پویشی در رضایت زناشویی را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها