ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی بالینی مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش شناخت ابعاد روان‌پویشی روابط موضوعی و تعیین نقش آن در پیش‌بینی رضایت زناشویی بود.
روش: 194 نفر از زنان و مردان متاهل شهر تهران، که حداقل 2 سال از ازدواج آن‌ها گذشته و اختلال حاد روانپزشکی نداشتند، به صورت هدف‌مند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس روابط موضوعی بل (2003) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1993) را  تکمیل کردند.
نتایج:نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین رضایت زناشویی با ابعاد روابط موضوعی (خودمیان‌بینی، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی‌کفایتی اجتماعی) رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ابعاد مختلف روابط موضوعی شامل خودمیان‌بینی (0.001>, P 0.394 R2=)، دلبستگی ناایمن (0.001>, P 0.054 R2=) و بی‌کفایتی اجتماعی ( 0.05=, P 0.016 R2=) ، به ترتیب به طور معناداری مهمترین پیش‌بینی‌کننده‌های عدم رضایت زناشویی هستند. همچنین نتایج نشان داد، خودمیان‌بینی  (0.001>, P 0.444 R2=)، و بی‌کفایتی اجتماعی (0.001>, P 0.061R2=) در مردان و خودمیان‌بینی (0.001>, P 0.323R2=) و دلبستگی ناایمن  (0.001>, P 0.061R2=) ، در زنان به ترتیب پیش‌بینی‌کننده‌های عدم رضایت زناشویی هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این بررسی، شواهد پژوهشی برای الگوی تبیین روان‌پویشی در رضایت زناشویی را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the dimensions of object relations and marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Leyli Abbasi 1
  • Parviz Azadfallah 2
  • Ali Fathi-Ashtiani 3
  • Hojatollah Farahani 4
1 Ph.D. student in Clinical Psychology, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to identify the psychodynamic dimensions of object relations and determine its role in predicting marital satisfaction.
Method: 194 married men and women were purposefully selected in Tehran who had been married for at least 2 years and did not have an acute psychiatric disorder. Participants completed the Bell object relations Inventory (2003) and ENRICH marital satisfaction scale (1993).
Results: The results of correlation analysis showed that there is a significant negative relationship between marital satisfaction and the dimensions of object relations (egocentricity, alienation, insecure attachment and social inadequacy). The results of stepwise regression analysis showed that different dimensions of object relations including egocentricity (R2=0.394, p < 0.001), insecure attachment (R2=0.054, p < 0.001) and social inadequacy (R2=0.016, p=0.05) are the most significant variables in predicting marital dissatisfaction. Moreover, results showed that egocentricity (R2=0.444, p < 0.001), and social inadequacy (R2=0.061, p < 0.001) in men and egocentricity (R2=0/323, p < 0/001) and insecure attachment (R2=0.061, p < 0.001) in women, respectively are predictors of marital dissatisfaction.
Discussion and conclusion: The findings of the research provide evidence for the model of psychodynamic explanation in marital satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Object Relations
  • Psychodynamic
  • Male and Female
1- Goldenberg I, Goldenberg H. Family therapy: An overview. Canada: Thomson learning; 2003.
2- خمسه اکرم، حسینبان سیمین. بررسی تفاوت­های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمت در دانشجویان متاهل. مطالعات زنان.1387؛6 (1): 35-52.
3- Fincham FD,  Hal J, Steven RH. Forgiveness in marriage: Current Status and future directions. Journal of Family Relations. 2006; 55(4): 415-427.
4- Winch RF. Selected studies in marriage and the family. New York: Holt Rinehart and Winston; 1974.
5- Ellis A. My current views on rational-emotive therapy (RET) and religiousness. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. 1992; 10(1): 37-40.
6- بایرامی منصور، فهیمی صمد، اکبری ابراهیم. امیری پیچا کلایی احمد.  پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه­های تمایز یافتگی. مجله اصول بهداشت روانی. 1391؛ 14 (1)، 77-64.
7- Arlow JA. Symposium on object relations theory and love. Object concept and object choice. Psychoanalyses Q. 1980 (49):33-109.
8- Freud S. Family Romances. Vol. IX. London: The Hogarth Press Ltd; 1975.
9- Stadter M. Object relations brief therapy: The therapeutic relationship in short-term work. Jason Aronson; 2009.
10- Mahler MS, Pine F, Bergman A. The psychological birth of the human infant: Symbiosis and individuation. New York: Basic Books; 1975.
11- Meissner WW. Internalization in psychoanalysis. New York (NY): International Universities Press; 1981.
12- Fairbain WRD. Object relationships and dynamic structure. In an object relationships theory of the personality New York: basic books; 1951.
13- Framo J. Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy. New York: Brunner-Mazel; 1990.
14-Karairmak O, Duran O. Gender differences in attachment styles regarding conflict handling behaviors among Turkish late adolescents. Original article.2008; (30):220-234.
15- Corcoran NK. mallinckroodt B. Adult, attachment, self-efficacy, perspective taking and conflict resolation. Journal of counseling/development. 2008; 78(4): 473-48.
16- Handelzalts JE, Fisher S, Naot R. Object relations and real-life relationships: A cross method assessment. Scandinavian Journal of Psychology. 2014; 55(2): 160-167.
17- Creasey G. Associations between working models of attachment and conflict management behavior in romantic couples. Journal of counseling Psychology. 2002; 49 (3): 365-375.
18- Levy M, Davis K. Love style and attachment style compared: Their relation to each other and to various relationship characteristics. Journal of social and personal Relationship. 1982; (5): 439-471.
19- Simon J. Love: addiction or road to self-realization, a second look. American Journal of Psychoanalysis. 1982; 42(3): 253-63
20- Daccardi BA & Baum S K. Object relations in marriage: A preliminary study. Ontario Psychologist. 1982; 14(4):23-26.
21- کرمی بلداجی روح­الله ، ثابت زاده ماجده، فلاح چای سیدرضا، زارعی اقبال. سبک­های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش­بینی­کننده سبک­های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متاهل شهر بندرعباس. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 1392؛ 2(9)، 57-72.
 
22- اخباری سحرناز، صدر محمد مهرداد. نقش روابط موضوعی در پیش بینی رضایت زناشویی در دانشجویان. اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه؛ 1396.
23- عیدی رقیه، خانجانی زینب. بررسی رضایت زناشویی در سبک­های مختلف دلبستگی. فصل­نامه علمی-پژوهشی دانشگاه تبریز. 1385؛ 1(1-2): 165-191.
24- افشاری زینب، موتابی فرشته و پناغی لیلی. نقش واسطه ای روانسازه­های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک­های دلبستگی و رضایت زناشویی. مجله روانشناسی خانواده. 1394؛ 2(1): 59-70.
25- دوست محمدی یحیی. بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و ابعاد سه­گانه عشق اشترنبرگ با سازگاری زناشویی در بین معلمان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شهریار سال تحصیلی  .پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبای تهران.1389.
26- Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 4th ed. New York, NY: Harper and Row; 2001.
27- Goldman GA. Quality of object relations, security of attachment, and interpersonal style as predictors of the early therapeutic alliance. [Doctoral dissertation]. Ohio University: 2005.
28- Bell  MD.. Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORRTI) manual. Los Angeles: Western Psychological Services; 1995.
29- مسگریان فاطمه، آزاد فلاح پرویز، فراهانی حجت­الله، قربانی نیما. ویژگی­های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت. 1396؛ 15(2): 193-204.
30-  Olson DH, Fournier DG, Druckman M. ENRICH: Enriching & nurturing the relationship issues, communication & happiness. Journal of Marital and Family Therapy. 1998;15(1): 65- 79.
31- سلیمانیان علی. بررسی تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی . پایان نامه کارشناسی ارشد.:دانشگاه تربیت معلم، تهران؛1376.
32- میرخشتی فاطمه. بررسی رابطه­ی میان رضایت از زندگی و سلامت روان. پایان نامـه کارشناسـی ارشدمشاور: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ 1376.
33- مهدویان، فاطمه. بررسی تاثیر آموزش ارتباط رضایتمندی زناشویی و سلامت روانی ،پایان نامه کارشناسی ارشـد: انسـتیتو روانپزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران،1376.
34- Pistole  MC, Arricale  F. Understanding attachment: Beliefs about conflict. Journal of counseling and development. 2003; 81(3): 318-328.
35-  Papalia DE. A Childs words: infancy through adolescence. New York: Mcgraw- Hill; 2002.
36- محسنی تبریزی علیرضا. بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی. نامه علوم اجتماعی. 1382؛ 2(22)، 146-131.
37- Blizard RA, Bluhn AM. Attachment to the abuser: Integrating object-relations and trauma theories in treatment of abuse survivors. Psychotherapy. 1994;3(1):383-390
38-  Aukett R, Ritchie J, Mill K. “Gender Differences in FriendshipPatterns.” Sex Roles.1988; (1-2): 57-66.
39- سرکشیک زاده پروانه، تقوایی داوود، پیرانی ذبیح. بررسی رابطه بین خودمیان بینی، قدرتمندی های من و عوامل شخصیت با رضایت زناشویی. همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی.1394: دوره اول.