ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: توانمندی‌های منشی بیانگر رفتار فضیلیت‌گرای آدمی هستند. هدف مطالعه حاضر تایید ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی بود.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع روان‌سنجی بود. نمونه شامل ۵۰۰  نفر از دانشجو معلمان شهر تهران بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ارزش‌های عملی و مقیاس سلامت روان کامل را تکمیل کردند.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود ۵ عامل را نشان داد که در مجموع 76.248 درصد از از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی وجود مدل‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ عاملی را نشان دادند. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ (0.90) و بازآزمایی (0.88) در حد مطلوب بود. همچنین بین عامل‌های این پرسشنامه با مقیاس سلامت روان کامل همبستگی مثبت معنادار وجود داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان دادند که این پرسشنامه دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی جهت اندازه‌گیری فضایل در گروه غیربالینی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها