مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی با تأکید بر نقش فراشناخت‌ها، طرح‌واره‌ها، صمیمیت، کارآمدی هیجانی و بخشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: خیانت یک موضوع شایع در زوج‌درمانی است و به‌عنوان یک مشکل بالینی شایع و چالش‌برانگیز هم برای مراجع و هم برای درمانگران شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برازش مدل فراتشخیصی التیام خیانت زناشویی انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خیانت دیده‌ای بودند که در سال 1398 به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند و تا زمان پژوهش هیچ‌گونه اقدام درمانی در این خصوص انجام نداده بودند که ازاین‌بین به شیوه نمونه‌گیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند و با پرسشنامه‌های التیام رابطه بعد از خیانت زناشویی(مومنی،1392)، فراشناخت (ام.سی.کیو-سی )(ولز،2004)، طرح‌واره ناسازگار اولیه(یانگ،1998 )، صمیمیت باگاروزی(باگاروزی،2001)، بخشش ری(ری،2001)، کارآمدی هیجانی(مظلوم و همکاران،زیرچاپ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار لیزرل و اس.پی.اس.اس استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که طرح‌واره ناسازگار اولیه (T-Value=-3/93)، فراشناخت (T-Value=-2/05)، کارآمدی هیجانی (T-Value=3/41)، صمیمیت در رابطه (T-Value=4/53) و بخشش مبتنی بر ارزش‌های شخصی (T-Value=6/24) به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر التیام از خیانت زناشویی تأثیر معنادار داشت فقط اثر مستقیم طرح‌واره ناسازگار اولیه بر بخشش (T-Value=-1/77) و نیز میانجی‌گری بخشش بین طرح‌واره ناسازگار اولیه و التیام از خیانت زناشویی (T-Sobel=-1/113) اثر معنی‌داری نداشت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی تدوین‌شده، توان پیش‌بینی التیام از خیانت را داشت (R2=79). مدل حاضر با داده‌های نمونه مورد پژوهش برازش مناسبی داشت (RMSEA=0/013,Chi-Square/df=1/073,SRMR=0/023,GFI=0/88,AGFI=0/87,NFI=0/99,CFI=1,IFI=1,RFI=0/99).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که مدل مذکور می‌تواند پژوهش‌های مرتبط با التیام از خیانت زناشویی را ارتقا بخشد و درمان‌های بالینی مرتبط با این موضوع را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها