تحلیل شبکه در پژوهش‌های روان‌شناختی همراه با کاربست و تفسیر نرم‌افزار R

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحلیل شبکه یک روش آماری پیشرفته و گرافیکی که امکان دیداری سازی روابط میان متغیرهای متعدد را فراهم می سازد. هدف از این پژوهش، نخست توصیف تحلیل شبکه‌های روان‌شناختی محاسباتی است.تحلیل شبکه ی روانشناختی دریافتن مهمترین متغیرها وروابط در یک سیستم پیچیده به پژوهشگران کمک می رساند.نوین‌ترین ابزارهای برآورد، درستی‌آزمایی با روش بوت استرپ، میزان برجایی شاخص‌های کانونی، مقایسه پیوند در شبکه‌های روان‌شناختی و شاخص‌های برآوردشده آورده شدند. هم‌چنین، دو روش آماری نو موسوم به ضریب مانایی همبستگی و آزمون تفاوت بوتسترپ‌شده در مقایسه وزن یال‌ها و شاخص‌های کانونی آورده شدند.
368(120پسر و248 دختر) دانشجوی دانشگاه های تهران درسال199-98 بودند که اضطراب اضطراب آنها اندازه گیری شد.تحلیل شبکه با استفاده از Rنشان داد که گره های 3،6و11 مهمترین گره ها هستند و روابط بین گره12-18 و17-18 قویترین روابط مثبت راداشتند ،روش بوتسترپ نشان داد که پارامتر ها و شاخص های کانونی شبکه درستی برآورد رانشان داد.
گام‌های اجرایی و تفسیری مبانی نظری گفته‌شده در قالب‌های کاربردی با داده‌های اضطراب با کاربست نرم‌افزار آماری R جملگی آورده شدند.پیرنگ این مقاله برپایه های نظری و تلویحات کاربردی است.
واژگان کلیدی

تحلیل شبکه، شبکه‌های روان‌شناختی، R، بوتسترپ،اضطراب

کلیدواژه‌ها