بررسی اثربخشی درمان شناختی خوان‌داری، دیداری، شنیداری بر عملکرد شناختی با توجه به جنسیت و سبک یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واخد رودهن

2 استاد گروه آموزشی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

مقدمه: نظر به اهمیت مباحث مرتبط به اثربخشی مداخله‌های شناختی درمانی به‌عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد دانشجویان و نیاز به اندیشیدن تمهیدات مناسب و راه گشا در جهت حمایت و گسترش این مبحث، این پژوهش باهدف مطالعه‌ی تأثیر سه روش درمان شناختی خوان‌داری، دیداری، شنیداری بر عملکرد دانشجویان با توجه به جنسیت و سبک یادگیری انجام شد.
روش: در این پژوهش از روش پیش آزمایشی از نوع پس رویدادی استفاده شده است و ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استانداردشده‌ی سبک‌های یادگیری کلب و عملکرد در تکلیف است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان درس روش تحقیق مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رودهن تشکیل می‌دهد که 80 نفر از این تعداد به‌عنوان گروه نمونه، به روش غیر تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که اثر اصلی عامل جنسیت بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار نیست ولی اثر اصلی سبک یادگیری بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار است، همچنین اثر اصلی روش درمانی بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار است. براساس نتایج این پژوهش اثر تعاملی روش درمان، جنسیت و سبک یادگیری بر روی عملکرد نیز معنی‌داراست.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ای به دست آمده در این پژوهش می توان گفت درمان شناختی تاثیر به سزایی در سبک یادگیری دارد و یا استفاده از این روش درمان‌گران می توانند برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان از آن بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها