بررسی اثربخشی درمان شناختی خوان‌داری، دیداری، شنیداری بر عملکرد شناختی با توجه به جنسیت و سبک یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استاد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استاد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: نظر به اهمیت مباحث مرتبط به اثربخشی مداخله‌های شناختی درمانی به‌عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد دانشجویان و نیاز به اندیشیدن تمهیدات مناسب و راه گشا در جهت حمایت و گسترش این مبحث، این پژوهش باهدف مطالعه‌ی تأثیر سه روش درمان شناختی خوان‌داری، دیداری، شنیداری بر عملکرد دانشجویان با توجه به جنسیت و سبک یادگیری انجام شد.
روش: در این پژوهش از روش پیش آزمایشی از نوع پس رویدادی استفاده شده است و ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استانداردشده‌ی سبک‌های یادگیری کلب و عملکرد در تکلیف است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان درس روش تحقیق مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رودهن تشکیل می‌دهد که 80 نفر از این تعداد به‌عنوان گروه نمونه، به روش غیر تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که اثر اصلی عامل جنسیت بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار نیست ولی اثر اصلی سبک یادگیری بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار است، همچنین اثر اصلی روش درمانی بر روی عملکرد در تکلیف معنی‌دار است. براساس نتایج این پژوهش اثر تعاملی روش درمان، جنسیت و سبک یادگیری بر روی عملکرد نیز معنی‌داراست.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ای به دست آمده در این پژوهش می توان گفت درمان شناختی تاثیر به سزایی در سبک یادگیری دارد و یا استفاده از این روش درمان‌گران می توانند برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان از آن بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


1- McKenna L, Copnell B, Butler AE, Lau R. Learning style preferences of Australian accelerated postgraduate pre-registration nursing students: A cross-sectional survey. Nurse Education in Practice. 2018; 28: 280–284.
2- Murphy RJ, Gray SA, Straja SR, Bogert MC, Student. Learning preferences and teaching implications. Jounal of Dental Education. 2004; 68(8): 859-66.
3- سیف، علی اکبر. روان‌شناسی تربیتی. 1398. تهران. انتشارات دوران.
4- حجازی علی، طاهرپور معصومه، سبحانی خشایار، حسینی سیدحمید، هدایتی مهتاب، برزگر عبدالله. بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس مدل وارک . مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1394. ۷ (۱) :۵۵-۶۲
5- Keefe JW. Learning style: theory and practice, Reston VA: National Association of Secondary School Principals.1984.
6- Friedel CR, Rudd RD. Creative thinking and learning styles in undergraduate agriculture students. J Agric Educ. 2006; 47(4):102-11.
7- Omar N, Mohamad MM, Paimin AN. Dimension of Learning Styles and Students’ Academic Achievement. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 204: 1-345.
8- Vizeshfar F, Torabizadeh C.The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement, Nurse Education in Practice. 2018;  28:103–108.
9- Franzoni AL,  Assar S. Student Learning Styles Adaptation Method Based on Teaching Strategies and Electronic Media. ET & S.2009; 12 (4), 15–29.
10- ولیزادبهادر، لیلا، عبداللهی، محمدحسین، شاهقلیان، مهناز. رابطه بین سبک یادگیری و سبک فرزندپروری با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان. روانشناسی بالینی و شخصیت. 1394. 13(2) 129-138.
11- Kolb DA. Experience as the source of learning and development. Englewood and development. Englewood cliffs, MJ: Prentice Hall.1984.
12- Manolis C, Burns DJ, Assudani R, Chinta R. Assessing experiential learning styles: A methodological reconstruction and validation of the Kolb Learning Style Inventory. Learning and Individual Differences. 2013; 23(1): 44-52.
 13- Meyari A, Saburi kashani A, Gharib M,  Biglarkhani M. Cmoparison of Learning of First and Fifth Year Medical Students and its Relationship whit Academic Achievment. Strides in Development of Medical Education. 2009; 2(6): 110-118.
14- Sutcliffe L, An investigation into whether nurses change their learning style according to subject area studied. Journal of Advanced Nursing. 1993; 18(4): 647-58.
15- پازارگادی، مهرنوش، طهماسبی، سیمین. سبک های یادگیری و کاربرد آنها در پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۸۹; ۳ (۲) :۷۳-۷۶
16- Neo T, Neo M. Classroom innovation: engaging students in interactive multimedia learning. Campus-Wide Information Systems. 2004; 21 (3), 118-124.
17- فتحی آذر، اسکندر، بیرامی، منصور، واحدی، شهرام، عبدالهی عدلی انصار، وحیده. مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاسگری (TWA) و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های یادگیری ترجیحی بر بازده‌های یادگیری و نگرش نسبت به علوم. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. 1393. 9 (33). 169-143.
18- مقامی، حمیدرضا، زارعی زوارکی، اسماعیل، دلاور، علی، نوروزی، داریوش. (). مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی. 1393. (8) 24، 30-17.
19- حسین بگلو، کوروش، پیری، موسی، یاری، جهانگیر، رضایی، اکبر. طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی. فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 1398. 6 (4) 44-31.
20- Gkouvatzi AN, Mantis K, Kambas A. Comparative Study of Motor Performance of Deaf and Hard of Hearing Students in Reaction Time, Visual-Motor Control and Upper Limb Speed and Dexterity Abilities. International Journal of Special Educaction. 2010; 25 (2): 15-25.
21- Erden Z, Otman S, Tunay V. Is visual perception of hearing-impaired children different from healthy children? Internatinal Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2004; 68(3): 281–285.
22- Schneck CM. Visual perception. Occupational therapy Intervention. 2006; 360-364.
23- Meyer, Richard. Multimedia Learning. Translated by Mahsa Mousavi., Tehran, Higher Institute of Management Education and Research and Planning. 2005.
24- زارعی زوارکی ‌ اسماعیل، جعفرخانی فاطمه. بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی. ۱۳۹۲; ۷ (۱۲۰) :۲۷-۳۶
25- سلیمانی، اسماعیل، سپهریان آذر، فیروزه، ایماندوست، هاله. اثربخشی راهبردهای شناختی - فراشناختی بر سرعت پردازش اطلاعات براساس آزمون استروپ در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری. روانشناسی بالینی و شخصیت. 1399. 16 (1)، 31-21.
26- وطن‌دوست، نفیسه، عابدی، احمد، یارمحمدیان، احمد، رضاپور ابراهیم. مقایسه اثربخشی آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان. فصلنامه کودکان استثنایی. ۱۳۹۲; ۱۳ (۴) :۳۳-۴۴
27- Cain K, Oakhill J, Bryant P. Children's Reading Comprehension Ability: Concurrent Prediction by Working Memory, Verbal Ability, and Component Skills. Journal of Educational Psychology. 2004; 96(1), 31-42.
28- Cain K, Oakhill J. Reading comprehension difficulties: Correlates, causes and consequences. In children’s comprehension problems in oral and written language. A Cognitive Perspective. 2007; 41-75.
29- Graesser AC, Singer M, Trabasso T. Constructing inferences during narrative text comprehension. Psychological Review. 1994; 101:371-395.
30- نجفی پازکی معصومه. آموزش درک خوانداری: بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. ۱۳۹۳; ۳۰ (۳) :۴۵-۷۲
31- مرادی, خدیجه, پاپ زن, عبدالحمید. شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور ارائه روشهای تدریس اثربخش. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی. 1393. 16 (1)، 172-149.
32- زمانی، بی بی عشرت، رعیت رکن آبادی، زهرا، سعیدیان، نرگس. رابطة سبک‌های یادگیری با روش‌های تدریس ترجیحی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان میبد. پژوهش در برنامه ریزی درسی. 1397. 15 (56)، 185-174.
33- کمری، سامان، فولادچنگ، محبوبه. رابطة رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گر‌وه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با توجه به نقش جنسیت. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 1395. 5 (2)، 152-129.
34- زارعی زوارکی، اسماعیل. طراحی مراکز یادگیری: بر اساس مدل ASSURE. 1387. تهران. انتشارات رشد فرهنگ.
35- Juslin PN,  Sloboda JA. Series in affective science. Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. New York, NY, US: Oxford University Press.2010