اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تنکابن،ایران

3 گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: آنفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایعترین علت مراجعه و بستری بیماران قلبی عروقی محسوب می‌شود. علاوه بر دلایل فیزیولوژیک، عوامل روانشناختی در بروز و تشدید این بیماری نقش اساسی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بر اساس طرح ‌آزمایشی (پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری) بود. جامعه آماری مطالعه شامل 30 بیمار ترخیص شده با تشخیص انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی قلب نور شهر رشت در سال ۱۳۹۷ بودند. بیماران با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به دوگروه آزمایش (۵ نفر زن و ۱۰ نفر مرد) وکنترل (۸ نفر زن و ۷ نفر مرد) تقسیم شدند. ابزارهای سنجش شامل: پرسش‌نامه استرس ادراک شده و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بودندکه قبل، بعد مداخله و3 ماه بعد تکمیل شدند. افراد گروه‌ آزمایش تحت ۸ جلسه آموزش۹۰ دقیقه‌ای هفتگی رفتار درمانی دیالکتیکی بمدت2ماه قرارگرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک آزمون‌ t مستقل، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که در اثر درمان شناختی- رفتاری تفاوت معنی داری بر میانگین استرس ادراک شده (۰۵/۰, p ۱۰/۸= F)، راهبرد حل مساله (۰۰۱/۰, p ۱۰/۱۰= F) و راهبرد هیجان مدار (۰۵/۰, p ۴۳/۳= F) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: مداخله شناختی رفتاری بر روی استرس ادراک شده و مهارت‌های مقابله‌ای بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها