مقایسه مزاج عاطفی و هیجانی در دانش آموزان با و بدون رفتارهای آسیب به خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ابعاد مزاج عاطفی و هیجانی در دانش ­آموزان با و بدون رفتارهای آسیب به خود بود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ­ای بود. نمونه پژوهش 62 نفر دانش آموز با رفتارهای آسیب به خود در شش ماه اخیر، 60 نفر بدون رفتارهای آسیب به خود و 49 نفر با رفتار آسیب به خود در یک سال اخیر بود که از میان دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه شهر رشت با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه آسیب به خود سانسون و مقیاس ترکیبی مزاج عاطفی و هیجانی لارا استفاده شد.

نتایج: تحلیل واریانس چند متغیره نشاد داد که مزاج­ های عاطفی افسردگی، اضطراب، بی­احساسی، ادواری‌خویی، ملالت، فرار، تحریک­پذیری، عدم بازداری و سرخوشی و مزاج‌های هیجانی اراده، خشم، بازداری، مقابله و کنترل بین سه گروه از دانش ­آموزان متفاوت است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که در مزاج ­های عاطفی وسواس، احساس سرحالی و هیجان ­زدگی و مزاج هیجانی حساسیت بین دو گروه تفاوت معناداری بدست نیامد (05/0<P).

بحث و نتیجه‌گیری: مزاج‌های عاطفی و هیجانی مولفه‌های مهمی در آسیب‌شناسی رفتار آسیب به خود می‌باشند که می‌توان از آن‌ها در راستای شناخت بیشتر ویژگی‌های شخصیتی، عاطفی و هیجانی درگیر در رفتار آسیب به خود و همچنین درمان آن سود جست. 

کلیدواژه‌ها