هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه صفات بی‌عاطفه و عاری ازاحساس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: صفات شخصیت بی ­عاطفه بوسیله بی­ علاقگی به درد و رنج دیگران، فقدان احساس پشیمانی و گناه ، کندی واکنش عاطفی و عدم توسعه ­ی پیوند عاطفی نزدیک با دیگران مشخص شده است.هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه صفات بی عاطفه و عاری از احساس می­باشد.
روش­: روش پژوهش حاضر همبستگی بوده است. جامعه آماری، تمام دانش­آموزان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1396 شهر تبریز بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) می­باشد که به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سنگدلی فریک (2003) و پرسشنامه همدلی جولیف و فارینگتون (2006) پاسخ دادند. داده ­ها با استفاده از نرم­ افزار ایموس و اس­ پی ­اس ­اس تحلیل شد.
نتایج: در این مطالعه، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه صفات بی­عاطفه و عاری از احساس مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ­ها نشان داد که نسخه ­ی فارسی این پرسشنامه مانند نسخه اصلی ، ساختار سه عاملی داشت. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که برازش الگو در حد مطلوب می­باشد و نتایج نشان داد که ضرایب مسیر غیرمستقیم بین مؤلفه­ های سنگدلی (P = 0.001, b= 1)، غیرصمیمی ­بودن(b=0.77, P = 0.001) و بی­ عاطفه ­بودن(P = 0.005, b=0.28)   با کل مقیاس صفات بی­عاطفه و عاری از احساس معنادار است. بررسی روایی همزمان با محاسبه میزان همبستگی با مقیاس همدلی(p=0/01, r=-0/42)  بیانگر رابطه منفی آن­هامی­باشد. ضریب اعتبار این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 0/70  وبا استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد0.78 دست آمد.
بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج حاصل، می­توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی صفات بی­ عاطفه و عاری از احساس است و قابلیت استفاده در جامعه­ ایرانی را دارد.

کلیدواژه‌ها


 
1- Pardini D.A and Ray J.V. Contemporary conceptualizations of callous personality features from childhood to adulthood. V. Zeigler-Hill & D.K Marcus (Editors). The dark side of personality: Science and practice in social, personality and clinical Psychology 2016; 45-63.
2- Szabo E, Kocsel N, Edes A, Pap D, Galambs A, Zsombok T, et al. Callous-Unemotional Traits and neural responses to emotional faces in a community sample of young adults. Personality and Individual Differences 2017.February; 111(2017): 312-317.
3-Kimonis E.R, Fanti K.A and Singh J.P. Establishing cut-off scores for the parent-reported Inventory of callous-unemotional traits. Archives of forensic psychology 2014; 1 (1):27-48.
4- Waller R, Gardner F and Hyde L.W. What are the associations between parenting Callous-Unemotional traits and antisocial behavior in the youth? A systematic review of evidence. Clinical psychology review 2013; 33 (2013): 593-608.
5-Frick PJ and Dickens C. Current perspectives on conduct disorder. Curr Psychiatry Rep 2006; 8 (1): 59-72.
6-Kimonis E.R, Frick P.G, Skeem J.L, Marsee M.A, cruise K, Munoz L.C, et al. Assessing callous-unemotional traits in adolescent offenders: Validation of the Inventory of callous-unemotional traits. International Journal of low and psychiatry 2008; 31 (2008): 241-252.
7- Wang P.V, Hsiao R.C, Chen L, Sung Y.H, Hu H.F and Yen C.F. Associations between callous-unemotional traits and various types of involvement in school bullying among adolescents in Taiwan. Journal of the Formosan medical association 2019; 118 (2019): 50-56.
8- Frick P.J and Ray J.V. Evaluating callous-unemotional traits as a Personality construct. Journal of Personality 2014; 83 (6), 710-722.
9- Blair R.J.R. The neurobiology of psychopathic traits in youth. National Institute of Mental Health 2013; 14 (2013): 786-799.
10-Baroncelli A, Roti B and Ciucci E. The associations between callous-unemotional traits and emotional awareness. Personality and individual differences 2017; xxx (2017): 1-6.
11-Lober R, Burke JD and Pardini DA. Development and Etiology of disruptive and delinquent behavior. Annu Rev ClinPsychol 2009; 5 (2009): 291-310.
12- Frich PJ and White SF. Research review: The importance of callous-unemotional traits for developmental models of aggressive and antisocial behavior. ChildPsychol Psychiatry 2008; 49 (4): 359-75.
13- Newcorn J.H. Can children with Callous and Unemotional traits be treated successfully? Journal of the American of child & adolescent psychiatry 2013; 12 (52):1257-1259
14- Dickerson Mayes S, Calhoun S.L, Waschbusch D.A, Breaux R.P and Baweja R. Reactive attachment/disinhibited Social Engagement Disorder: Callous-Unemotional traits and comorbid disorder .Research in Developmental Disabilities 2017; 63 (2017):28-37.
15- Carlson M, Oshri A and Kwon J. Child maltreatment and risk behaviors: The roles of Callous/Unemotional traits and conscientiousness. Child abuse and neglect 2015; 50 (2015) 234-243.
16-زاده­محمدی علی، احمدآبادی زهره و ملکی قیصر. رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجیگر پایگاه­های هویت. فصلنامه روانشناسی کاربردی 1390؛ 1(17): 40-24.
17- Pardini D.A, Lochman J.E and Powell N. The Development of Callous-Unemotional Traits and Antisocial Behavior in children: Are there shared and/or unique predictors? Journal of clinical child and Adolescent Psychology 2007; 3 (36): 319-333.
18- Cecil C, Lysenko L.J, Jaffee S.R, Pingault G.B, Smith R.G, Relton C.L, et al. Environmental risk, oxytocin Receptor Gene methylation and youth callous-unemotional traits a 13-year longitudinal study. Molecular psychiatry 2014; 19 (2014): 1071-1077.
19-غباری بناب باقر، متولی­پور عباس و حبیبی عسگرآباد مجتبی. رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه روانشناسی کاربردی 1388 ؛2 (10): 123-110.
20-کارینه طهماسیان و اناری آسیه. رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان. فصلنامه روانشناسی کاربردی 1388؛1(9): 93-83.
21-Cohn M.D, viding E, McCrory E, Pape L, vanden Brink W, Doreleijers T.A.H, et al. Regional grey matter volume and concentration in at-risk adolescents: Untangling associations with callous-unemotional traits and conduct disorder symptoms. Psychiatry Research, Neuroimaging 2016; 254 (2016): 180-187.
22-درتاج فریبرز.، مصائبی اسدالله و اسدزاده حسن. تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان پسر 15-12 ساله. فصلنامه روانشناسی کاربردی 1388؛ 4 (12): 72-62.
23-اسدی زهرا و نجفی محمود. مقایسه پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از ارزیابی منفی در بین افراد معتاد و عادی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) 1397؛ 16 (1): 186-179.
24- کوثری فرزانه و اسماعیلی­نسب مریم. هنجاریابی مقدماتی مقیاس واکنش­های والدین به هیجانات مثبت کودکان. دو فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) 1396؛ 16 (2): 237-225.
25- Humphreys H.L, McGoron L, Shridan M.A, Mc Laughlin K.A, Fox N.A, Nelson C.A et al. High-Quality Foster Care Mitigates Callous-Unemotional Traits Following Early Deprivation in Boys: A Randomized controlled trial. Journal of the American Academy of child & adolescent Psychiatry 2015; 54 (12): 977-83.
26- Romero E and Alonso C. Callous-Unemotional Traits and the five factor model in adolescents. Personality and Individual Differences 2017; 106 (2017): 268-274.
27- Essau C.A, Sasagava S and Frick P.J. Callous-Unemotional traits in a community sample of Adolescents. Assessments 2006; XX(X):1-16.
28- Vives F.B, Cosi S, Seva U and Colet A. The inventory of Callous-Unemotional traits and antisocial behavior for young people: Development and validation in a community sample. Frontiers in psychology 2019; 10 (2019): 1-12.
29- Jolliffe D and Farrington D.P. Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence 2006; 29 (2006): 589-611.
30-جعفری محمدعلی، نوروزی زهرا و فولاچنگ محبوبه. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی1396؛ 25(14): 38-23.
31-بشارت محمدعلی، خدابخش محمدرضا، فراهانی حجت­الله و رضازاده سید محمدرضا. نقش واسطه­ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی. فصلنامه روانشناسی کاربردی1390؛  1 (17):23-7.
32- Martin Key N, Brown T and Fairchild G. Empathic Accuracy in Male Adolescents with conduct Disorder and Higher versus Lower Levels of callous-unemotional traits. Journal of Abnormalchild Psychology 2017; 45 (2017): 1385-1397.
33- Eremsoy C.E, Karaci A.N and Kazak Berumant S. How do the predictors of conduct problems/ hyperactivity and callous-unemotional traits in children differ according to mothers and teachers ratings? Procedia social and behavioral Science 2010; 5 (2010):471-476.