هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه صفات بی‌عاطفه و عاری ازاحساس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه:صفات شخصیت بی­عاطفه بوسیله بی­علاقگی به درد و رنج دیگران، فقدان احساس پشیمانی و گناه، کندی واکنش عاطفی و عدم توسعه­ی پیوند عاطفی نزدیک با دیگران مشخص شده است.هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه صفات بی­عاطفه و عاری از احساس می­باشد.
روش­: روش پژوهش حاضر همبستگی بوده است. جامعه آماری، تمام دانش­آموزان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1396 شهر تبریز بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) می­باشد که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سنگدلی فریک (2003) و پرسشنامه همدلی جولیف و فارینگتون (2006) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار ایموس و اس­پی­اس­اس تحلیل شد.
نتایج:در این مطالعه، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه صفات بی­عاطفه و عاری از احساس مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده­ها نشان داد که نسخه­ی فارسی این پرسشنامه مانند نسخه اصلی ساختار سه عاملی داشت. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که برازش الگو در حد مطلوب می­باشد و نتایج نشان داد که ضرایب مسیر غیرمستقیم بین مؤلفه­های سنگدلی (1=, b001/0=P)، غیرصمیمی­بودن(77/0=, b001/0=P) و بی­عاطفه­بودن (28/0=, b005/0=P) با کل مقیاس صفات بی­عاطفه و عاری از احساس معنادار است. بررسی روایی همزمان با محاسبه میزان همبستگی با مقیاس همدلی(01/0, p=42/0-r=) بیانگر رابطه منفی آن­هامی­باشد. ضریب اعتبار این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 70/0 وبا استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد78/0 دست آمد.
بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج حاصل، می­توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی صفات بی ­عاطفه و عاری از احساس است و قابلیت استفاده در جامعه­ ایرانی را دارد.
 

کلیدواژه‌ها