نویسنده = مسعود جانبزرگی
مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله و مقابله‌ با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن

دوره 11، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-12

مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ ندا گلچین؛ شهناز نوحی