رابطه‌‌ کمال‌‌گرایی‌‌ و مشکلات‌ بین‌ شخصی

نویسنده

چکیده

ماهیت‌ چند گونه‌‌ درون‌شخصی‌، بین‌شخصی‌ و اجتماعی‌ کمال‌گرایی،‌ مستلزم‌ انتظارات‌ بالای‌ فرد از خود، فرد از دیگران‌ و دیگران‌ از فرد است‌. این‌ انتظارات‌ ممکن‌ است‌ علاوه‌ بر آسیب‌های‌ روان‌شناختی‌ شخصی‌، مشکلات‌ بین‌شخصی‌ را نیز توجیه‌ کنند. در این‌ پژوهش‌، رابطه‌‌ ابعاد کمال‌گرایی‌ با مشکلات‌ بین‌شخصی‌ بررسی‌ شد. پنجاه‌ دانشجوی‌ دانشگاه‌ تهران‌ (36 دختر و 14 پسر) با تکمیل‌ مقیاس‌ کمال‌گرایی‌ و مقیاس‌ مشکلات‌ بین‌شخصی‌ در این‌ پژوهش‌ شرکت‌ کردند. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ داد که‌ بین‌ ابعاد کمال‌گرایی‌ و مشکلات‌ بین‌شخصی،‌ همبستگی‌ مثبت‌ معنا‌دار وجود دارد: کمال‌گرایی‌ دیگرمدار با مشکلات‌ بین‌شخصی‌ در زمینه‌‌ اطاعت‌پذیری‌، صمیمیت‌ و مهارگری‌؛ کمال‌گرایی‌ جامعه‌مدار با مشکلات‌ بین‌شخصی‌ در زمینه‌‌ مردم‌آمیزی‌ و مسئولیت‌پذیری‌؛ و کمال‌گرایی‌ خویشتن‌مدار با مشکلات‌ بین‌شخصی‌ در زمینه‌‌ مسئولیت‌پذیری‌ همبستگی‌ داشتند. بین‌ نمره‌های‌ آزمودنی‌های‌ دختر و پسر بر حسب‌ متغیرهای‌ کمال‌گرایی‌ و مشکلات‌ بین‌شخصی،‌ تفاوت‌ معنا‌دار مشاهده‌ نشد. نتایج‌ و پیامدهای‌ پژوهش‌ صورت گرفته در این‌ مقاله‌ تبیین‌ و تشریح‌ خواهند شد

کلیدواژه‌ها