دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1383 (3)