بررسی مقایسه‌ای وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و همسران متوفیان

نویسنده

چکیده

این تحقیق در سال 1380 با هدف بررسی مقایسه‌ای وضعیت ازدواج مجدد در بین همسران شهدا و همسران متوفیان عادی (زنان فاقد شوهر) انجام گرفت. سؤال اصلی پژوهش این بود که میزان ازدواج مجدد در بین این زنان چقدر است؟ عمده‌ترین دلایل عدم ازدواج آن‌ها چیست؟ وضعیت و میزان سازگاری زناشویی در بین آنان چگونه است و سرانجام این‌که‌ میزان سازگاری زناشویی در بین آنان با چه متغیرهایی ارتباط دارد؟ تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از آزمون‌های SCL90، رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد و در آن، تعداد 450 نفر از زنان فاقد شوهر (243 نفر از همسران شهدا‌ و207 نفر از همسران متوفیان عادی) از شهر تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 5/24 درصد از زنان فاقد همسر ازدواج مجدد داشته‌اند. از بین 5/24 درصد از زنانی که ازدواج مجدد داشته‌اند 36 درصد دچار ناسازگاری زناشویی بودند و ازدواج 16 درصد در حال انحلال بود. سن زنان به عنوان تنها متغیر مرتبط با میزان سازگاری شناخته شد و سایر متغیرها همچون شهید یا متوفی عادی بودن، میزان تحصیلات، نسبت فامیلی با همسر فعلی و وضعیت ازدواج شوهر فعلی ارتباط معنا‌‌داری با میزان سازگاری زناشویی نداشت. عمده‌ترین دلایل عدم ازدواج مجدد در بین زنان مورد بررسی عبارت بود از نگرانی از آینده فرزندان، نداشتن حوصله، عدم نیاز نسبت به ازدواج مجدد، نبود مورد مناسب، و وجود تعهد به پیمان قبلی با شهید یا متوفی. همچنین تحقیق نشان داد که بیش‌ترین علائم در بین زنان فاقد همسر دربرگیرنده اختلال بدنی شکل، وسواس، افسردگی، اضطراب و پارانوئید بود که این نسبت‌ها در بین همسران متوفیان عادی بیش‌تر از همسران شهدا دیده شد.

کلیدواژه‌ها