بررسی پایایی و اعتبار مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی *(IIP-127)

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایایی و اعتبار فرم فارسی مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی بود. 271 دانشجوی دانشگاه تهران در سه گروه نمونه 86 (52 دختر، 34 پسر)، 125 (77 دختر، 48 پسر) و 60 نفری (30 دختر، 30 پسر) با اجرای مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی، مقیاس سلامت روانی و مقیاس حرمت خود کوپراسمیت در این پژوهش شرکت کردند. پایایی بازآزمایی مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی براساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 88/0 تا 94/0 مورد تأیید قرار گرفت. همسانی درونی مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 83/0 تا 97/0 مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار محتوایی مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی براساس داوری متخصصان روان‌شناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیرمقیاس‌های قاطعیت، مردم‌آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، مسئولیت‌‌پذیری و مهارگری مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار همزمان مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی در دو مرحله براساس ضرایب همبستگی نمره‌های آزمودنی‌ها در این مقیاس با نمره‌های آن‌ها در زیرمقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی و درماندگی روان‌شناختی و حرمت خود عمومی بررسی و تأیید شد.

کلیدواژه‌ها