بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی خرده‌آزمون‌های حافظه میکر در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی خرده‌آزمون‌های حافظه آزمون میکر انجام گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر 292 دانش‌آموز پسر و دختر بود. مقوله حافظه دارای 6 خرده‌آزمون است که براساس الگوی چند عاملی و شناخته شده ساختار هوش (Structur Of Intellect :SOI) گیلفورد [4] ساخته شده است. نتایج نشان د اد که ضرایب همسانی درونی خرده‌آزمون‌های حافظه دامنه‌ای از 67/0 تا 77/0 داشت. ضریب همسانی درونی کل آزمون 77/0 بود. ضرایب تنصیف آزمون از 65/0 تا 75/0 و ضریب تنصیف برای کل آزمون 68/0 بود. همچنین ضرایب بازآزمایی خرده‌آزمون‌های حافظه، دامنه‌ای از 80/0 تا 99/0 داشت. برای اعتبار آزمون از روش اعتبار هم‌زمان و اعتبار سازه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین خرده‌آزمون‌های حافظه و ارزیابی معلم رابطه معناداری وجود دارد (001/0p < ). نتیجه تحلیل عامل، بیانگر تأیید ساختار عاملی آزمون بود و بارهای عاملی عوامل بالای 3/0 بود. براساس یافته‌های پژوهش، راهبردهایی جهت افزایش توانمندی‌های حافظه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها