مقایسه میزان اضطراب در پایگاه‌های هویت

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق رابطه بین پایگاه هویت و اضطراب مورد بررسی قرار گرفته است، با این فرض که بعضی از پایگاه‌های هویت آسیب‌پذیری بیشتری در برابر اضطراب دارند. به این منظور میانگین‌های اضطراب چهار پایگاه هویت یعنی دستیابی، تعیلق، ممانعت و پراکندگی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین در تحلیل دیگری مقایسه‌ای بین فراوانی پایگاه‌های مختلف هویت در بخشی از گروه نمونه که مبتلا به اضطراب در سطح مرضی بوده‌اند، انجام شده است و معنادار بودن این تفاوت‌ها مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق بر روی 78 زن و 60 مرد دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی صورت گرفته است. برای تشخیص پایگاه هویت از آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من ـ تجدید‌نظر دوم (EOM-EIS-2) و برای سنجش میزان اضطراب از سیاهه اضطراب آشکار و پنهان ـ فرم (STAI-Y) Y استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اضطراب افرادی که در پایگاه‌های فاقد تعهد به هویت هستند، بطور معناداری بالاتر از اضطراب افرادی است که به هویت مشخصی متعهد شده‌اند. همچنین فراوانی افراد فاقد تعهد به هویت در گروه مبتلا به اضطراب (در سطح مرضی) بطور معناداری بیشتر از افراد متعهد به هویت است. براین اساس می‌توان گفت که تعهد به هویت می‌تواند مانع ابتلا به اضطراب باشد و پایگاه‌های فاقد تعهد در برابر اضطراب آسیب‌پذیرترند.

کلیدواژه‌ها