تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

مرگ یک عزیز یا یک شخص مهم در زندگی حادثه‌ای است که همواره در نزدیکان فرد ازدست رفته منجر به فرایند سوگواری می‌شود. سوگ اثرات فراگیری بر فرد داغدار دارد و سنجش آن مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای مناسب می‌باشد. پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) توسط بارت و اسکات (1998) به منظور سنجش واکنش‌های سوگ، طراحی و ساخته شد. پژوهش حاضر کوشیده است تا پس از آماده‌سازی مقیاس یاد شده، اعتبار و روایی این پرسشنامه را در گروهی از دانشجویان ایرانی دارای تجربه سوگ مورد سنجش قرار دهد. در این تحقیق 348 آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی نشان دهنده هفت عامل و 34 سؤال بود. این عوامل از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بودند (ضرایب آلفای کرونباخ بین 86/0 و 40/0 متغیر است). عوامل این پرسشنامه روایی همگرای مناسبی با دو خرده مقیاس افسردگی و جسمانی‌سازی SCL-25 (01/0p) و GHQ - 28 (01/0p) نشان دادند. همچنین الگوی نمرات GEQ در دو جنس متفاوت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها