بررسی رابطه همجوشی فکر-عمل، احساس مسئولیت وگناه با ابعاد مختلف علایم وسواس در دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده

واحد بهشهر

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی این مطلب است که کدامیک از سازه‌های همجوشی فکر- عمل (TAF)، احساس مسؤولیت و احساس گناه در نظریه‌های سالکوسکیس و راچمن در زمینه اختلال وسواس فکری –عملی، نشانه‌های اصلی وسواس را بیشتر پیش‌بینی می‌کنند. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 565 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس‌های TAF-R، پادوآ، نگرش مسؤولیت‌پذیری و پرسشنامه گناه پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که خرده مقیاس‌های همجوشی فکر- عمل بیشتر نشانه‌های اصلی وسواس را پیش‌بینی می‌کنند. سازه TAF اخلاقی نشانه کنترل فکر، احتمال وقوع افکار در مورد خود نشانه ترس از آلودگی و احتمال وقوع وقایع منفی نشانه‌های وارسی و نگرانی از دست دادن کنترل رفتار حرکتی را بیشتر پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها