بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

نویسندگان

چکیده

یکی از ویژگی های اصلی ناگویی هیجانی، تمرکز بر احساسات بدنی است. افراد مبتلا به ناگویی هیجانی این احساسات را اشتباهآً به عنوان علایم بیماری جسمی تفسیر می کنند. پژوهش ها نشان داده اند که بیماران مبتلا به درد مزمن، احساسات خود را از طریق نشانه های جسمی آشکار می سازند. عواطف مثبت و منفی به عنوان ابعاد اصلی تجربه های هیجانی، از جمله هیجان های مرتبط با درد، هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. 100 آزمودنی (67 زن و 33 مرد) در این پزوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20)، فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس دیداری شدت درد (VAS) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که عاطفه مثبت و عاطفه منفی، در دو جهت متضاد، در رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد نقش تعدیل کننده دارند. عاطفه مثبت باعث کاهش تاثیر ناگویی هیجانی بر شدت درد و عاطفه منفی، بر عکس، باعث افزایش تاثیر ناگویی هیجانی بر شدت درد شد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن تحت تاثیر نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی قرار دارد. افزایش اثربخشی برنامه های درمانی درد مزمن، مستلزم مداخله های روانشناختی همزمان به منظور تعدیل ناگویی هیجانی و عواطف منفی و تقویت عواطف مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Moderating Role of Positive and Negative Affections on the Relationship between Alexithymia and Experience of Pain in Chronic Pain Patients

نویسندگان [English]

  • M.A. Besharat
  • S. Koochi
  • M. Dehghani
  • H. Farahani
  • S. Momenzadeh
چکیده [English]

Focusing on the somatic sensations is one of the main characteristics of alexithymia. Alexithymic individuals tend to misinterpret these sensa-tions as signs of physical illness. A number of studies have shown that patients with chronic pain express their feelings through physical signs. Positive and negative affects as principal dimensions of emotional expe-riences are among emotions related to pain. The aim of this study was to investigate the moderating role of positive and negative affections on the relationship between alexithymia and experience of pain in chronic pain patients. One hundred chronic musculoskeletal pain patients (67 women, 33 men) participated in this research. All participants were asked to complete the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), and Visual Analogue Scale for Pain Severity (VAS). The results showed that positive and negative af-fects moderated the relationship between alexithymia and experience of pain in opposite directions. Positive affection decreased the effect of alexithymia on experience of pain, while negative affect increased the effect of alexithymia on experience of pain. It can be concluded that the relationship between alexithymia and experience of pain in chronic pain patients was influenced by positive and negative affections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Positive affection
  • Negative affection
  • Intensity of pain
  • Chronic pain