دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1391 (19) 
3. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

صفحه 23-32

فاطمه رضایی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ نجمه وکیلی زارچ؛ بابک امرا؛ حسین مولوی


10. بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

صفحه 103-113

محمدعلی بشارت؛ صدیقه کوچی؛ محسن دهقانی؛ حجت‌اله فراهانی؛ سیروس مؤمن‌زاده