نقش تعدیل‌کننده شیوه‌های حل مسئله در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

نشخوار فکری و شیوه‌های حل مسئله از جمله متغیرهای مهم و اثرگذار در سلامت روانی افراد هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین  نقش تعدیل کننده شیوه‌های حل مسئله در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی انجام گرفت. نمونه پژوهش 200 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد قم بودند که از آن­ها خواسته شد پرسش‌نامه‌های مقیاس افسردگی بک (BDI-II)، مقیاس شیوه­‌های حل مسأله کسیدی و لانگ و مقیاس پاسخ‌های نشخواری (RRS) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین شیوه‌های سازنده حل مسئله (اعتماد، گرایش و خلاقیت) با افسردگی و نشخوار فکری همبستگی منفی معنادار و بین شیوه‌های غیرسازنده حل مسئله (درماندگی، مهارگری به جز اجتناب) با افسردگی و نشخوار فکری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد که از بین شیوه‌های حل مسئله تنها شیوه­‌های اعتماد و مهارگری در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی نقش تعدیل کننده دارند. استنتاج ما بر آن است که شیوه‌­های حل مسئله و نشخوار فکری از مهم­ترین پیش‌بینی­ کننده‌­های شدت افسردگی هستند.

کلیدواژه‌ها