پیش‌بینی استرس ادراک شده بر اساس باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش پیش­‌بینی استرس ادراک شده بر اساس باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی (پیش­بین) است و جامعه­ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال تحصیلی 93 بودند که تعداد آنها 1800 بود. آزمودنی­های این پژوهش 229 ( 119 دختر و 110 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بودند که به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسهای  باورهای فراشناختی (MCQ-30)؛ 5 عامل ذهن آگاهی(FFMQ) و استرس ادراک شده (Perceived stress scale- 14) را تکمیل کردند. داده‌­های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ویراست 19 و روشهای آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و آزمون تی مستقل دو گروهی شد. یافته­ها نشان داد که باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی هر دو توانستند تغییرات مربوط به استرس ادراک شده را به صورت مثبت و معنادار پیش­بینی کنند (001/0 > P). همچنین میزان استرس ادراک شده در دانشجویان دختر بیشتر است (001/0 >P).  نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی نقش مهمی در استرس ادراک شده­ی دانشجویان دارد. بنابراین در حضور متغیرهای باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی احتمال بروز استرس ادراک شده کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها