پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین ساختار عاملی «مقیاس هراس اجتماعی» (SPIN) در نمونه غیربالینی از نوجوانان ایرانی است. بدین منظور، در ابتدا، با اجرای مقیاس بر روی 311 دانش آموز دختر و پسر مقطع تحصیلی دوم و سوم دبیرستان، که به شیوۀ نمونه‌برداری خوشه‏‌ای از پنج منطقه جنوب، شمال، شرق، غرب، و مرکز تهران انتخاب شده بودند، ساختار عاملی این ابزار با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی بررسی گردید.

در این مطالعه SPIN در قالب 4 عامل مفهوم‌سازی شد: ترس و اجتناب از انتقاد و خجالت کشیدن؛ ترس از بروز نشانه‏‌های جسمی در موقعیت‏‌های تعاملی؛ ترس و اجتناب از غریبه‏‌ها و مراجع  قدرت؛ و ترس و اجتناب از گردهمایی‏‌ها و مرکز توجه‌ بودن. در ادامه به منظور وارسی ساختار مذکور از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد.

نتایج بیانگر برازش مطلوب ساختارهای 3 ، 4 و 5 عاملی بودند. ضمن این که شاخص­‌های مدل 4 عاملی حاصل از تحلیل اکتشافی مطالعه حاضر، مطلوبیت بیشتری داشت. همچنین وارسی پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، بیانگر پایایی مناسب مدل 4 عاملی و بررسی پایایی با استفاده از میانگین همبستگی بین آیتم­‌ها، نشان‌دهنده پایایی مناسب هر سه مدل 3، 4 و 5 عاملی بود. در مجموع نتایج مطالعۀ کنونی شواهدی برای صحت ساختار عاملی SPIN در نوجوانان ایرانی ارائه می دهند.

کلیدواژه‌ها