کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای نشخوار فکری

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: کمال‌گرایی روابط پیچیده‌ای از حیث انواع متفاوت با اهمال‌کاری دارد و از طرف دیگر مطالعات اندکی به بررسی مکانیسم‌های زیربنایی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری پرداخته‌اند. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای نشخوار فکری به‌عنوان یک مؤلفه شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری است.

روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 277 دانشجو (زن و مرد) در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از چهار دانشگاه دولتی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها دانشجویان به مقیاس کمال‌گرایی فراست، مقیاس اهمال‌کاری سولومون و راثبلوم و مقیاس سبک پاسخ نشخواری پاسخ دادند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که کمال‌گرایی و نشخوار فکری پیش‌بینی کننده‌های خوبی برای اهمال‌کاری محسوب می‌شوند. همچنین بر اساس یافته‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط علی معنادار و مثبت بین کمال‌گرایی، نشخوار فکری و اهمال‌کاری وجود دارد و نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تائید شد.

بحث و نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان‌دهنده این است که به‌کارگیری نشخوار فکری به‌عنوان یک راهبرد مقابله‌ای در افراد با کمال‌گرایی منفی منجر به اهمال‌کاری و تعلل‌ورزی بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها