جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بزرگ‌سالان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

ارزش‌ها، مبانی مهمی هستند که پایه بینش و کنش انسان را تشکیل می‌دهند. بر این مبنا، در این مطالعه، تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر ساختار ارزشی جوانان و بزرگ‌سالان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله اصلی تحقیق همین است که ساختار ارزشی ساکنین شهر تهران، بیشتر از نوع ارزش های سنتی یا مدرن و اینکه آیا میان ساختار ارزشی جوانان و بزرگسالان تفاوت وجود دارد یا نه و سرانجام چه عواملی بر ساختار ارزشی افراد تأثیر دارند؟

در این راستا، طرح تحقیقی فراهم و با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختمند اجرا شده است. نتایج، بیانگر تفاوت ساختار ارزشی جوانان با بزرگ‌سالان است و عواملی مانند پایبندی دینی، احساس وجود نابرابری در جامعه، میزان دستیابی به هدف‌های زندگی، هویت طبقاتی ذهنی، جنسیت، سن و وضع تأهل در زمره عوامل مؤثر بر ساختار ارزشی سنتی یا مدرن بوده‌اند. زنان بیش از مردان دارای ارزش‌های سنتی‌اند و جوانان بیش از بزرگ‌سالان دارای ارزش‌های مدرن هستند.

کلیدواژه‌ها


Reference