دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382 (1)