نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش‌بینی مولفه‌های خیانت زناشویی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده‌ی دیگر، آسیب‌ها و آفت‌های خاص خود را دارد و یکی از آسیب‌های عمده‌ی زندگی مشترک، مسئله‌ی خیانت زوجین است. خیانت زناشویی در تعهد زناشویی آسیب‌زننده‌ترین مشکلی است که تمامی رابطه زناشویی را متاثر از خود می‌سازد پیش زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش‌بینی مولفه‌های خیانت زناشویی می‌باشد.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94-93 می‌باشد. که 400 نفر به طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه خیانت زناشویی (آی.ان،اف، کیو) و پرسشنامه صفات بنیادی شخصیت(ان، ای، اُ- اف، اف، آی) جمع آوری شدند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تجزیه و تحلیل شده است.

نتایج: نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد، که مولفه روان رنجوری و باوجدان بودن بیشترین نقش را در پیش‌بینی مؤلفه‌های خیانت زناشویی داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: در تبیین یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که صفات بنیادی شخصیت با مولفه‌های خیاتت زناشویی مرتبط هستند. بنابراین می‌توان  گفت که  مسئله‌ی خیانت زوجین  پیوند تنگاتنگی با مفهوم شخصیت دارد و از مسائل مهم و پیچیده‌ای است که باید موردتوجه قرار بگیرد. در واقع ریشه خیانت افراد را می‌شود در ویژگی‌های شخصیتی آنها جست‌وجو کرد.

کلیدواژه‌ها