اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی انجام شد.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و مداخله‌نما، تعداد 30 مادر کودک مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد طی مدت چهار ماه و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و همچنین به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش، کنترل و مداخله نما قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل و مداخله‌نما در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. باوجوداین، گروه مداخله‌نما به مدت 8 جلسه نرم‌افزار ورد-ویندوز را آموزش دیدند. پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون برج لندن در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری باعث بهبود سلامت روان و کنش‌های اجرایی گروه آزمایش نسبت به گروه‌های کنترل و مداخله‌نما می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری نقش مهمی در بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی دارد. درمان‌گران می‌توانند از این روش درمانی جهت بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها