تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. از کلیه همسران معتادین که در آذر سال 92 به سرای محله‌ی بوعلی در استان تهران مراجعه نموده بودند 30 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروهی که آموزش غنی‌سازی ارتباط بین فردی (15 نفر) را دریافت کرده و گروهی که این آموزش را دریافت نکرده (15 نفر) انتساب شدند. دو گروه در ابتدا و انتهای آموزش به مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1998) پاسخ دادند.
نتایج: تحلیل حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که بین دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش میانگین بالاتری در پس آزمون داشت.
بحث و نیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش غنی‌سازی ارتباط بین فردی در حل تعارض، ابراز آشکار خود، پذیرنده‌تر بودن، ایجاد مهارت‌های صحبت کردن، ایجاد مهارت‌های تغییر خود و در نهایت کمک به تغییر همسر، می‌تواند کمک کند.

کلیدواژه‌ها