تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های شخصیت با واسطه‌گری هویت قومی در تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: افراد همواره به دنبال درک این موضوع بوده‌اند که یک زندگی خوب چگونه بدست می‌آید و آن را همراه با بهزیستی و شادی می‌دانند. مفهوم «بهزیستی» به عنوان یک اصطلاح عمومی سلامت روانی در ادبیات روان‌شناسی به کار می‌رود.
 هدف این پژوهش تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های شخصیت با واسطه‌گری هویت قومی در تالش می‌باشد.
روش: 300 نفر از افراد تالش واقع در منطقه گیلان در سال 95 زندگی می‌کردند. با روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه هویت قومی سلگی، نسخه کوتاه شخصیت نئو، مورد آزمون قرار گرفتند. پژوهش حاضر جزء پژوهش‌های توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری است. داده‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به بیان دقیق‌تر مدل خطی کلی است و با کمک نرم‌افزار لیزرل 8.5 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های شخصیت بر روی بهزیستی روانشناختی در افراد اثرگذار هستند. البته با توجه به ضریب مسیر منفی روان‌رنجوری با بهزیستی روانشناختی، اثرگذاری این دو متغیر بر روی هم به صورت معکوس است. همچنین نتایج نشان داد که متغیر هویت قومی تنها برای مؤلفه وظیفه‌شناسی نقش واسطه‌ای ندارد و برای بقیه مؤلفه‌های شخصیت نقش واسطه‌ای در رابطه با بهزیستی روانشناختی را دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: بنابر نتایج این پژوهش، می‌توان چشم‌انداز روشنی را نسبت به میزان رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی در میان اقوام ایرانی برای متخصصان ایجاد کرد و برای دست‌یابی به بهزیستی روانشناختی سالم به نوع حمایت اجتماعی و انسجام قومی افراد در گروه توجه ویژه داشت.
 

کلیدواژه‌ها