پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان‌خواهی، صمیمیت، عملکرد جنسی و ویژگی‌های شخصیتی در پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

2 دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: رضایت ازعوامل بسیارمهم درزندگی زناشویی است وباعث آرامش زوجین درزندگی می‌شود. با شناخت عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی وشناخت مؤلفه‌های آن در نهایت می‌توان به رضایت زناشویی که درسازگاری همسران تأثیربسزایی دارد، رسید. هدف کلی این پژوهش پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس متغیرهای هیجان‌خواهی، صمیمیت، عملکرد جنسی و ویژگی‌های شخصیتی درمیان پرستاران (زن و مرد) شهر تهران می‌باشد.
روش: روش تحقیق حاضر، روش همبستگی وپیش‌بینی است.جامعه آماری، زنان ومردان متاهل شهر تهران بودند و با استفاده ازروش نمونه‌گیری دردسترس وتعداد 350 نفرانتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن فرم پنجم،پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه عملکردجنسی مردان و پریشانی جنسی و پرسشنامه شخصیتی نِئو فرم کوتاه.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان که مجموع متغیرها 57 درصد رضایت زناشویی را پیش‌بینی می‌کنند و درکل توانسته 27 درصد از واریانس رضایت زناشویی را تبیین کند. بدین معنی که بین مؤلفه‌های رضایت زناشویی با ماجراجویی رابطه ضعیف و مثبت وجود دارد درحالیکه بین دیگر مؤلفه‌های هیجان‌خواهی بارضایت زناشویی رابطه ضعیف و منفی وجود دارد. همچنین بین برخی ازمؤلفه‌ها (از قبیل عاطفی، روانشناختی، جنسی، بدنی و عقلانی) رابطه مثبت و قوی و برخی دیگر (از قبیل معنوی، زیباشناختی، اجتماعی -تفریحی) رابطه مثبت و متوسط با رضایت زناشویی و ابعاد وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های عملکرد جنسی زنان به جز (میل) رابطه مثبت و متوسط و بین مؤلفه‌های رضایت زناشویی با پریشانی جنسی رابطه منفی وجود دارد. بین برخی از مؤلفه‌های رضایت زناشویی و عملکرد جنسی مردان، رابطه منفی و ضعیف و برخی دیگر رابطه متوسط و مثبت وجود دارد و البته بین رضایت زناشویی و اوج لذت جنسی در مردان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بین مؤلفه روان‌رنجورخویی با رضایت زناشویی رابطه ضعیف و منفی و با مؤلفه‌های برون‌گرایی، پذیرابودن، سازگاربودن و مسئولیت‌پذیری رابطه مثبت و ضعیف وجوددارد.
بحث ونتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و رابطه مثبت و منفی متغیرها می‌توان به زوجین درخصوص افزایش صمیمیت و رابطه آن با رضایت زناشویی و عملکرد مطلوب جنسی، کنترل و شناخت هیجان‌ها و ویژگی‌های شخصیتی همسر، راهکارهای مؤثر و مطلوبی را ارائه کرد تا از این طریق رضایت زناشویی را در زوجین افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها