مقایسه پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از ارزیابی منفی در بین افراد معتاد و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از ارزیابی منفی در افراد معتاد و عادی انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. نمونه این پژوهش شامل 140 نفر (70 نفر معتاد و 70 نفر عادی)  بود که با توجه به ملاک‌های ورود به این پژوهش و بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب، استرس و پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین پرخاشگری و مولفه‌های آن، افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از ارزیابی منفی در دو گروه معتاد و عادی تفاوت معناداری وجود داشت. بدین صورت که در تمام متغیرها میانگین نمرات افراد معتاد از میانگین نمرات افراد عادی بالاتر بود.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج حاکی از اهمیت و نقش پرخاشگری، هیجانات منفی و ترس از ارزیابی منفی در افراد معتاد بود. این نتایج حاکی از انجام برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کاهش پرخاشگری و پریشانی هیجانی و توجه داشتن به این متغیرها در پیشگیری و عود اعتیاد می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها