اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افسردگی، نشخوار ذهنی و نگرش‌های ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: توجه به حالات روانشناختی زنان  باردار مبتلا به افسردگی به دلیل تاثیر نیرومند بر سیر و پیش‌آگهی بیماری و کیفیت زندگی آن‌ها بسیار مهم است پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افسردگی، نشخوار فکری و نگرش‌های ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و دوره پیگیری (1 ماه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان باردار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به مرکز سلامت جامعه شهرستان کوهدشت از ابتدای آذر ماه تا پایان بهمن 1394 بودند. در این پژوهش 24 نفر از زنان باردار مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به مرکز به روش غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شدند در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و با استفاده از نمونه‌برگ جمعیت‌شناختی، پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه نشخوار ذهنی و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پس‌آزمون قرار گرفتند و داده‌ها با اس. پی. اس. اس. 21 و روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که، میانگین نمرات افسردگی، نشخوار ذهنی و نگرش‌های ناکارآمد گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، می‌توان پیشنهاد داد که طی کارآزمایی‌های بالینی مناسب کاهش علائم روانشناختی زنان باردار مبتلا به افسردگی مورد توجه قرار بگیرد.
 

کلیدواژه‌ها