مقایسه اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل‌کننده اضطراب بر کاهش نشانه‌ها و مکانیسم‌های دفاعی دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل‌کننده اضطراب بر کاهش نشانه‌ها و مکانیسم‌های دفاعی ناسازگارانه دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه بود. 30 نفر از دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی از دانشجویان دانشگاه‌های سطح شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در سه گروه درمان همدلانه (10نفر)، درمان تعدیل‌کننده اضطراب (10نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جای‌گذاری شدند. پرسشنامه‌های تشخیصی اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی و پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری توسط شرکت‌کنندگان پاسخ داده شدند. دو درمان طی 12 جلسه دو ماهه اجرا شد و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که درمان همدلانه و تعدیل‌کننده اضطراب بر نشانه‌ها و مکانیسم‌های دفاعی ناسازگارانه تاثیرات  معناداری داشته‌اند و تداوم این تغییرات در پیگیری دو ماهه نیز تائید شده است. همچنین نتایج نشان داد که درمان پویشی همدلانه در کاهش نشانه‌های اختلال و درمان پویشی تعدیل‌کننده اضطراب در کاهش مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته و روان‌رنجور موثرتر بوده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش، درمان‌های پویشی همدلانه و تعدیل‌کننده اضطراب درمان‌های موثر و کارامدی جهت کاهش نشانه‌ها و مکانیسم‌های دفاعی ناسازگار در اضطراب جدایی بزرگسالی بودند.

کلیدواژه‌ها


1- Starcevic, V. (2013). Separation anxiety disorder in adults: Is the neglect real? Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 47(2): pp.188-200.
2- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub: Washington DC.
3- Manicavasagar, V., Marnane, C., Pini, S., Abelli, M., Rees, S., Eapen, V., et al.(2010). Adult separation anxiety disorder: a disorder comes of age. CurrPsychiatr Report 12: pp.290–297.
4- Pini, S., Abelli, M., Shear, K.M., Cardinim a., Lari, L., Gesi, C., et al. (2010). Frequency and clinical correlates of adult separation anxiety in a sample of 508 outpatients with mood and anxiety disorders. ActaPsychiatricaScand 122: pp.40–46.
5- Shear, M.K., Jin, R., Ruscio, A.M., Walters, E.E., & Kessler, R.C. (2006). Prevalence and correlates of estimated DSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of Psychiatry 163: pp.1074–1083.
6- بانکی، یاسمن، امیری، شعله، اسعدی، سمانه. (1388). اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته. روانشناسی بالینی و شخصیت. شماره37، صص7-1.
7- عباسی، زهره، امیری، سعله، طالبی، هوشنگ. (1394). اثربخشی درمان شناختی/رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله. روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره 2، صص64-51.
8- Schneider, S., Blatter-Meunier, J., Herrn, C., Adornetto, C., In-Albon, T., Lavallee, K. (2011). Disorder-specific cognitive-behavioural therapy for separation anxiety disorder in young children: a randomisedwaitinglist-controlled trial. PsychotherPsychosom 80: pp.206–215.
9- Busch, F. N. Milord, BL. (2015).     Psychodynamic treatment for separation anxiety disorder in a treatment nonresponder. Journal of the American psychoanalytic association, 63(5): pp.893-919.
10- Busch, F.N., Milrod, B.I., singer, M.B., Aronson, A.C. (2012). Manual Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy–eXtended Range. NewYork: Routledge.
11- Seruya, B. (1997). Empathic Brief Psychotherapy. Janson Aronson INC. Northvale, New Jersey, London.
12- McCullough, V.L. (1997). Changing character: Short-term anxiety-regulating psychotherapy for restructuring defenses, affects, and attachment. New York: BasicBooks.
13- مک­کالو، لی، کان،‌ نات، اندروز، استورات، کاپلان، آملیا، ولف،‌ جاناتان، هرولی، کارالانزا.(2003). درمان عاطفه هراسی: راهنمای روان­درمانی پویشی کوتاه­مدت، ترجمه الهام اشتاد، ‌مهین دهقانی، محمود دهقانی،‌1393، تهران: انتشارات ارجمند.
14- Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., Drobny, J. (2003). A self-report questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood. Comprehensive Psychiatry, 44(2): pp.146–153.
15- خورشیدوند، زینب، رحیمیان بوگر، اسحق، طالع پسند، سیاوش.(1394). مقایسه ابعاد سرشتی- منشی شخصیت بیماران دارای اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی با افراد سالم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره­ی 21(3)، صص 201-193.
16- Shear, K, Jill, M., Cyranowski, M., Paola, R., Andrea, F., Ellen, F., et al.(2002). Adult separation anxiety: psychometric properties of a new structured clinical interview. Journal of Psychiatric Research, 36(2): pp.77-86.
17- Andrews, G., Singh, M., and Bond, M. (1993). The defense style questionnaire. Journal of Nervous and mental Disease, 181(4):pp.246-56.
18- حیدری‌نسب، لیلا، شعیری. محمدرضا. (1390). ساخت عاملی پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ) در نمونه‌های غیربالینی ایرانی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 216: صص. 97-77.
19- Heidari, S., Lewis, A. J., Allahyari, A., Azadfallah, P., Bertino, MD. )2013(. A pilot study of brief psychodynamic psychotherapy for depression and anxiety in young Iranian adults: The effect of attachment style on outcomes. Psychoanalytic Psychology, 30(3): pp. 381-393.
20- Ferrero, A., Piero`, A., Fassina, S., Massola, T., Lanteri, A., Abbate Daga, G., Fassin, S. )2007(.  A 12-month comparison of brief psychodynamic psychotherapy and pharmacotherapy treatment in subjects with generalized anxiety disorders in a community setting. European Psychiatry, 22: pp.530-539.
21- Hofmanna, F.H., Spertha M., Holm-Hadulla, R.M. (2015). Methods and effects of integrative counseling and short-term psychotherapy for students. Mental Health & Prevention, 3: pp. 57–65.
22- Lee, H.J., Lee, M.S., Kang, R.H., Kim, H., Kim, S.D., Kee, BS, et al.  (2005). Influence of the serotonin transporter promoter gene polymorphism on susceptibility to posttraumatic stress disorder. Depression and Anxiety, 21(3): pp. 135-139.
23- Milrod, B., Busch, F., Leon, AC., Aronson, A., Roiphe, J., Rudden, M., et al. (2001). A pilot open trial of brief psychodynamic psychotherapy for panic disorder. Journal of Psychotherapy Practice Research, 10(4): pp. 239-245.
24- Leichsenring, F., Salzer, S., Beutel, M.E., Herpertz, S., Hiller, W., Hoyer, J., et al. (2014). Long-term outcome of psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder. American journal of psychiatry, 171(10): pp.1074-1082.
25- Linden, M., Zubraegel, D., Baer, T., Franke, U., Schlattmann, P. (2005). Efficacy of cognitive behaviour therapy in generalized anxiety disorders: results of a controlled clinical trial (Berlin CBT-GAD Study). Psychotherapy and Psychosomatics, 74: pp.36-42.
26- Marciniak, M.D., Lage, M.J., Dunayevich, E., Russell, J.M., Bowman, L., Landbloom, R.P., et al. )2005(. The cost of treating anxiety: the medical and demographic correlates that impact total medical costs. Depression and Anxiety, 21(4): pp.178-184.
27- Johansson, R., Hesser, H., Ljótsson, B., Frederick, R.J., Andersson, G. (2016). Transdiagnostic, affect-focused, psychodynamic, guided self-help for depression and anxiety through the internet: study protocol for a randomisedcontrolled trial. BMJ Open, 2: pp.1-7.
28- Keefe, J.R., McCarthy, K.S., Dinger, U., Zilcha-Mano, S., Barber, J.P. (2014). A Meta analytic review of psychodynamic therapies for anxiety disorders. Clinical Psychology Review, 34: pp. 309–323.
 29- Maljanen, T., Knekt, P., Lindfors, O., Virtala, E., Tillman, P., Harkanen, T., et al. (2016). The cost-effectiveness of short-term and long-term psychotherapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during 5-year follow up. Journal of affective disorders, 15(190): pp.254-263.
30- Cujipers, P., Beekman, A.T.F., Reynolds, C.F. (2012). Preventing depression: a global priority. JAMA: Journal of the American medical association, 307: pp.1033-1034.
31- Abbass, A.A., Kisely, S.R., Town, J.M., Leichsenring, F., Driessen, E., De Maat, S., et al. (2014). Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders. The Cochrane database of systematic reviews, 1 (7): CD004687.