مقایسه‌ی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کمال‌گرایی و عزت‌نفس زنان دارای نارضایتی از تصویر بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کمال‌گرایی و عزت‌نفس زنان دارای نارضایتی بدنی بود.
روش: پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه پیگیری همراه  با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان 23-38 ساله دارای نارضایتی از تصویر بدنی که در سال 95-1396 به مراکز سلامت شهرداری تهران مراجعه نمودند، بود. از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین 453 نفر، با توجه به نمرات برش در پرسشنامه‌ها، ملاک‌های ورود و خروج، تعداد 45 زن انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه (مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناختی - رفتاری و کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از مصاحبه ساختاریافته، پرسشنامه‌های روابط چندبعدی بدن - خود (کش، 1997)، کمال‌گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1386) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) بود. گروه‌های آزمایشی 12 جلسه، 90 دقیقه‌ای(هفته‌ای یک جلسه) تحت گروه‌درمانی قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد الف) افزایش معنادار عزت‌نفس در مرحله پس‌آزمون و پیگیری (01/0>P) ب) کاهش معنادار کمال‌گرایی در مراحل پس و پیگیری (01/0>P)؛ د) دو روش به یک‌میزان بر عزت‌نفس (01/0>P؛ 16/13=F) و کمال‌گرایی (05/0>P؛ 91/4=F) تأثیرگذار بوده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از این روش‌های مداخله می‌تواند در بهبود مشکلات روان‌شناختی این گروه از افراد مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1- Pearson , A., Heffner , M, Follette ,V, Hayes S. C.(2010). Acceptance and Commitment Therapy for Body Image Dissatisfaction: A Practitioner's Guide to Using Mindfulness, Acceptance, and Values-Based Behavior Change Strategies. New Harbinger Publications 2- Barnett, M. D., & Sharp, K. J. (2016). Maladaptive perfectionism, body image satisfaction, and disordered eating behaviors among US college women: The mediating role of self-compassion. Personality and Individual Differences, 99,pp. 225-234. 3- Rasooli, S. S., & Lavasani, M. G. (2011). Relationship between personality and perfectionism with body image. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, pp. 1015-1019. 4- Sharry,S.B., Vriend,J., Hewitt, P.L., Sherry, D.L., Flett, G. L., Wardrop, A.(2009). Perfectionism dimensions, appearance schemas, and body image disturbance in community members and university students. Body Image; 6(2): pp. 83–89 5- Grammas, D. L., & Schwartz, J. P. (2009). Internalization of messages from society and perfectionism as predictors of male body image. Body Image, 6(1), pp. 31-36 6- Brannan, M., Petrie, T. A., Greenleaf, C., Reel, J., & Carter, J. (2009). The relationship between body dissatisfaction and bulimic symptoms in female collegiate athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 3(2), pp. 103-126. 7- Sherry, S.B., Hewitt, P.L., Flett. G.L., Lee bagyley, D.L.(2007). Perfectionism and undergoing cosmetic surgery. Eur J Plast Surg; 29:pp. 349–354 8- Omori, M,. Yamazaki, Y., Aizawa, N., De zoysa, P.(2016). Thin-ideal internalization and body dissatisfaction in Sri Lankan adolescents. Journal of Health Psychology; 1-11. DOI: 10.1177/1359105316637665 9- Neziroglu, F., & Khemlani-Patel, S. (2003). Therapeutic approaches to body dysmorphic disorder. Brief treatment and crisis intervention, 3(3), pp. 307-322 10- Krishen, A. S., & Worthen, D. (2011). Body image dissatisfaction and self-esteem: A consumer-centric exploration and a proposed research agenda. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 24, pp. 90-106 11- Nikniaz, Z., Mahdavi, R., Amiri, S., Ostadrahimi, A., & Nikniaz, L. (2016). Factors associated with body image dissatisfaction and distortion among Iranian women. Eating behaviors, 22, pp. 5-9. 13- Burke, N. L., Schaefer, L. M., Thompson, J.K.(2012). Body Image . In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour (pp. 365-371). New York, NY: Academic Press. 16- Thombs BD, Notes LD, Lawrence JW, et al.(2008). From survival to socialization: a longitudinal study of body image in survivors of severe burn injury. Journal of Psychosom Res ; 64 (2): pp. 205-12 17- Hilbert, A., & Tuschen-Caffier, B. (2004). Body image interventions in cognitive-behavioural therapy of binge-eating disorder: a component analysis. Behaviour Research and Therapy, 42(11), pp.1325-1339 18- Alasty, H., Dolatshahi, B., & Ekhtiari, H. (2015). Efficacy of Cognitive-Behavioral Interventions in Weight Loss of People with Body Mass Index of 30 or Above (Obesity). Practice in Clinical Psychology, 3(3), pp. 157-166 20- Hill, M. L., Masuda, A., Melcher, H., Morgan, J. R., & Twohig, M. P. (2015). Acceptance and commitment therapy for women diagnosed with binge eating disorder: A case-series study. Cognitive and Behavioral Practice, 22(3), pp. 367-378. 23- Wolf GE, Clark MM.(2001). Changes in eating self-efficacy and body image following cognitive–behavioral group therapy for binge eating disorder. Eat behav , 2(2): pp.97-104 25- Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K., & O'Brien, S. (1991). Perfectionism and learned resourcefulness in depression and self-esteem. Personality and individual differences, 12(1),pp. 61-6 26- Flett, G. l., Hewitt, P.L.(2002). Perfectionism Theory , Research and Treatment . American Psychological Association: Washington , DC, : pp : 433 27- Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive therapy and research, 14(5), pp.449-468 34- Rafiee, M., Sedrpoushan, N., & Abedi, M. R. (2014). The effect of Acceptance and Commitment Therapy on reducing anxiety symptoms and body image dissatisfaction in obese women. Journal of Social Issues & Humanities, 2, pp.187-190. 38- Daubenmier, J., Kristeller, J., Hecht, F. M., Maninger, N., Kuwata, M., Jhaveri, K., ... & Epel, E. (2011). Mindfulness intervention for stress eating to reduce cortisol and abdominal fat among overweight and obese women: an exploratory randomized controlled study. Journal of obesity, doi:10.1155/2011/651936 39- Weineland, S., Arvidsson, D., Kakoulidis, T., & Dahl, J. (2012). Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. Obesity Research and Clinical Practice, 6(1),pp. 21-30. 40- Palmeira, L., Cunha, M., & Pinto-Gouveia, J. (2017). Processes of change in quality of life, weight self-stigma, body mass index and emotional eating after an acceptance-, mindfulness-and compassion-based group intervention (Kg-Free) for women with overweight and obesity. Journal of Health Psychology, 1359105316686668.