مقایسه سیستم‌های مغزی / رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه پیام نور، واحد مرکزی اردبیل

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه سیستم‌های مغزی / رفتاری و دشواری در تنطیم هیجان در افراد با و بدون اختلال اضطراب اجتماعی بود.
روش: روش پژوهش حاضر علّی – مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های اردبیل در سال تحصیلی 95-1394بودند. از بین این دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 190 نفر (95 نفر با و 95 نفر بدون نشانگان بالینی) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های سیستم‌های فعال‌سازی بازداری رفتاری کارور و وایت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر، و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده شد.
نتایج: افراد دارای نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی در سیستم بازداری رفتاری (0.001 > P) و افراد بهنجار در خرده‌مقیاس‌های سائق (0.024 > P) و پاسخ‌دهی به پاداش (0.001 > P) نمرات بالاتری کسب کرده بودند. اما در سیستم فعال‌ساز رفتاری و جستجوی سرگرمی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05 < P). همچنین در دشواری در تنظیم هیجان و همه مولفه‌های آن، به جز فقدان آگاهی هیجانی، گروه دارای اختلال اضطراب اجتماعی نمرات بیشتری نسبت به گروه بهنجار کسب کرده بودند (0.001 > P). در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی، سیستم بازداری رفتاری و سائق با علایم فیزیولوژیک اختلال اضطراب اجتماعی (0.01 > P) و همچنین بازداری رفتاری با هراس اجتماعی کل (0.01 > P) و دشواری در تنظیم هیجان (0.01 > P) رابطه مثبت داشت. سیستم فعال‌ساز نیز با ترس و اجتناب و نمرۀ کل اضطراب اجتماعی رابطۀ منفی داشت (0.01 > P).
بحث و نتیجه‌گیری: سیستم‌های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان مولفه‌های مهمی در آسیب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی می‌باشند که می‌توان از آن‌ها در راستای شناخت بیشتر ویژگی‌های شخصیتی، انگیزشی و هیجانی درگیر در اختلال اضطراب اجتماعی و همچنین درمان این اختلال سود جست. 

کلیدواژه‌ها


1- Burkland L J, Craske M G, Taylor S E, & Lieberman M.D (2015). Altered emotion regulation capacity in social phobia as a function of comorbidity. SCAN; 10: pp. 199-208.
2- لیهی، رابرت؛ هولاند، استفان؛ و مک گین، لاتا (1394). تکنیک­های شناختی-رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی. ترجمه: سمیرا معصومیان و هادی غضنفری. تهران: انتشارات ابن سینا.
3- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Ed. New York:American Psychiatric Publishing.
4- Kimbrel N A (2008). A model of development and maintenance of generalized social phobia. Clinical Psychology Revio; 28 (4): pp. 592-612.
5- Johnson S L, Turner R J, & Iwata N. (2003). BIS/BAS Levels and psychiatric disorder: an epidemiological study. Journal of psychopathology and behavioral assessment; 25(1): pp. 25-36.
6- Bijttebier P, Beck I, Claes L, & Vandereycken W (2009). Grays Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Journal of clinical psychology; 29(4): pp. 21-30.
7- Vervoort L, Wolters L H, Hogendoorn S M, Haan E D, Boer F, & Prins, P.J.M (2010). Sensitivity of grays behavioral inhibition system in clinically anxious and non-anxious children and adolescents. Personality and Individual Differences; 48(5): pp. 629-33.
8- Gray J A, Mcnaughton N (2000). The psychology of Anxiety an enquiry into the function of the step-hippocampus system. 2edNew York: Oxford university press.
9- Harnett PH, Loxton NJ, Jackson CJ (2013). Revised Reinforcement Sensitivity Theory: Implications for psychopathology and psychological health. Personality and Individual Differences; 54(3): pp. 432-7.
10- بشر پور، سجاد (1394). صفات شخصیت، نظریه و آزمون. تهران: نشر ساوالان.
11- Hundt N E, Nelson-Gray R O, Kimbrel N A, Mitchell J T, & Kwapil T R (2007). The interaction of   reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Personality and Individual Differences; 43: pp. 1001–12.
12- Corr P J, & Mcnaughton N (2008). Reinforcement Sensitivity Theory and personality. Cambridge: Cambridge University Press; pp. 155-87.
13- علی مهدی، منصور؛ رحیم خانلی، معصومه؛ فهیمی، صمد؛ مجتبایی، مینا؛ سادات کاظمی، آمنه و رامش خواه، ذبیح الله (1392). تبیین علایم بالینی روان­شناختی نوجوانان براساس الگوی زیست شخصیتی گری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 23، ویژه نامه 1 اسفند 1392، صص. 211-204.
14- سلطان محمدلو، سپیده؛ غرایی، بنفشه؛ فتحعلی لواسانی، فهیمه و گوهری، محمود رضا (1392). بررسی ارتباط بین سیستم­های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجان و فراشناخت با نگرانی. مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال سوم، شماره 2، پیاپی (5)، صص. 100-85.
15- نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره و ابوالقاسمی، عباس (1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه­های اختلال شخصیت وسواسی – جبری و پارانویید و بهنجار. مجله روان‌شناسی بالینی، سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 18)، صص. 65-55.
16- پورکرد، مهدی و ابوالقاسمی، عباس (1392). بررسی ارتباط تکانشوری، سیستم­های بازداری و فعال سازی رفتاری با گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی سلامت، سال دوم، شماره 2، صص. 17-5.
17- Reddy L F, green M F, Rizzo S, Sugar C A, Blanchard j j, Gur R E, Kring A M, & Horan, W P. Bihavioral approach and avoidance in schizophrenia: An evaluation of motivational profiles. Schizophrenia Research 2014; 159: pp. 164-70.
18- Pinto M A, Caseras X, Soler J, Puigdemont D, Perez V, & Torrubia R (2006). Bihavioral inhibition and behavioral activation system in current and recoverd major depression participants. Journal of personality and Individual Differences; 40(2): pp. 215-26.
19- Mellick V, Sharp C, & Alfano C. (2014). The role of BIS/BAS in the vulnerability for depression in adolescent girls. Personality and Individual Differences; pp. 69: 17-21.
20- Busch F N, & Milard B (2004). Psychodynamic theory and treatment of social anxiety. In: Bandelow B, Stein DJ, editors. Social anxiety Disorder: More than Shyness. New York: Marcel Dekker.
21- Marshal P J, Stevenson-Hinde J. (2005). Behavior inhibition: psychological correlates. In: crozier WR, Alden LE, editors. The essential handbook of social anxiety for clinicians. Chichester (West Sussex): John wiley and sons.
22- حسنوند عموزاده، مهدی و روشنی چسلی، رسول (1392). رابطه بین سیستم­های مغزی–رفتاری و جنس با اضطراب اجتماعی. مجله­ی پژوهنده، سال هجدهم، شماره 3، پی در پی (93)، صص. 121-114.
23- Amstadter A (2008). Emotion regulation and anxiety disordersAnxiety Disorders; 22: pp. 211-21.
24- Gross J (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press.
25- Vimz B, & Pina W (2010). The assessment of emotion regulation: improving cinstruct validly in research on psychopathology in youth. Journal of psychological behavior assessment; 10(1): pp. 169-78.
26- بیرامی، منصور؛ اکبری، ابراهیم؛ قاسم پور، عبدالله و عظیمی، زینب (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مولفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، سال دوم، شماره 8، صص. 69-43.
27- D’Avanzato C, Joormann J, Siemer M, & Gotlib I H. Emotion Regulation in Depression and Anxiety: Examining Diagnostic Specificity and Stability of Strategy UseCogn Ther Res 2013; 37:968–980.
28- Surveg C, & Zeman J (2004). Emotion regulation in children with anxiety disorders. Journal of clinical child and adolescent psychology; 33(4): pp. 750-9.
29- Mennin D S, Heimberg RG, Turk C L, & Fresco, D M (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorderBehaviour Research and Therapy; 43, (10): pp. 1281-310.
30- Salters-Pedneault K, Roemer L, Tull M, Rucker L, & Mennin D (2006). Evidence of broad deficit in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorderCognitive Therapy and Research; 30(4): pp. 469-80.
31- Eisenberg N, Damon W, Lerner W (2001). Handbook of child psychology: Wolume three Social, Emotional and Personality Development. Wiley.
32- Werner K H, Goldin P R, Ball T M, Heimberg R G, & Gross J J (2011). Assessing Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder: The Emotion Regulation Interview. J Psychopathol Behav Assess; 33: pp. 346–54.
33- Pickett S M, Lodis C S, Parkhill M R, & Orcutt H K. Personality and experiential avoidance: a model of anxiety sensitivity. Personality and Individual Differences 2012; 53: pp. 246–50.
34- Pickett S M, Bardeen J R, & Orcutt H K (2011). Experiential avoidance as a moderator of the relationship between behavioral inhibition system sensitivity and posttraumatic stress symptoms. Journal of Anxiety Disorders; 25: pp. 1038–45.
35- Gratz K L, & Roemer, L (2004). Multidimentional assessment of emotion regulation and dysregulation development, factor structure, and intial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment; 26(1): pp. 41-54.
36- سپهریان آذر، فیروزه؛ اسدی مجره، سامره (1394). آزمون مدل ارتباطی محیط هیجانی خانواده با استرس ادراک شده: نقش میانجی دشواری­های تنظیم هیجان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 12، صص. 100-89.
37- خزایی، فاطمه؛ شعیری، محمدرضا؛ عطری فرد، مهدیه؛ جلالی، محمدرضا؛ حیدری­نسب، لیلا (1394). پرسشنامه هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 12، صص. 132-121.
38- Dumitrescu A, Toma C, & Lascu.V (2010). Evaluation of inter-relationships between behavioral inhibition, behavioral activation, avoidance, daily stressors and oral health. J Inter Med; 48(3): pp. 281-90.
39- Turk C L, Heimberg R G, Luterek J A, Mennin D S, & Fresco, D. M (2005). Emotion dysregulation in general anxiety disorder: A comparison with social anxiety disorderCognitive therapy and research; 29: pp. 89-106.
40- هوفمان، استفان و اتو، میشایل (1391). درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی. ترجمه: مسعود چینی‌فروشان و منصور آگشته. تهران: انتشارات کتاب ارجمند.
41- Tull M T, Gratz K L, Latzman R D, Kimbrel N A, & Lejuez C W (2010). Reinforcement sensitivity theory and emotion regulation difficulties: a multimodal investigation. Personality and Individual Differences; 49: pp. 989–94.