رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: مساله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه خیانت زناشویی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – روان‌سنجی می‌باشد که تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی (تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس)، تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتیجه تحلیل عوامل، با استفاده از روش همسانی درونی و همچنین بازآزمائی برای پایایی پرسشنامه حاضر انجام شد و برای روایی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شدکه یافته‌ها بیانگر همخوانی و ارتباط دقیق بین مولفه‌های این پرسشنامه بود. .همسانی درونی گویه‌های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مولفه‌های مشروعیت، اغوا، عادی‌سازی، تمایلات جنسی، زمینه اجتماعی، هیجان‌خواهی به ترتیب برابر با 0.79، 0.75، 0.54، 0.79، 0.71، 0.79 و برای کل پرسشنامه برابر با 0.91 به دست آمد. محاسبه پایایی به شیوه دو نیمه کردن برای کل مقیاس برابر با 0.81=r به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج پژوهش، اعتبار و روایی مطلوب فرم فارسی پرسشنامه‌ی خیانت زناشویی را تایید کرد و بیانگر این است که پرسشنامه خیانت زناشویی یک ابزار پایا و روا است و می‌توان از این ابزار در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی استفاده کرد. بنابراین پرسشنامه حاضر دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان است.

کلیدواژه‌ها


Adamopoulou, E. (2013). New facts on infidelity. Economics Letters, 121(3), 458-462. Aviram, I., & Amichai‐Hamburger, Y. (2005). Online Infidelity: Aspects of Dyadic Satisfaction, Self‐Disclosure, and Narcissism. Journal of Computer‐Mediated Communication, 10(3), 74-84. Ein-Dor, T., Perry-Paldi, A., Hirschberger, G., Birnbaum, G. E., & Deutsch, D. (2015). Coping with mate poaching: gender differences in detection of infidelity-related threats. Evolution and Human Behavior, 36(1), 17-24. Mark, K. P., Janssen, E. & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of sexual behavior, 40(5), 971-982. Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & Wright, J. D. (2006). Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages. Social Science Research, 35(2), 454-470. Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 15, 735-749. Campbell, A. M. (2009). How selected personality factors affect the relationships between marital satisfaction, sexual satisfaction, and infidelity. Louisiana Tech University. Jonason, P. K., Li, N. P., & Buss, D. M. (2010). The costs and benefits of the Dark Triad: Implications for mate poaching and mate retention tactics. Personality and Individual Differences, 48(4), 373-378. Jonason, P. K., Lyons, M., Bethell, E. J., & Ross, R. (2013). Different routes to limited empathy in the sexes: Examining the links between the Dark Triad and empathy. Personality and Individual Differences, 54(5), 572-576. Ali, F. & Chamorro-Premuzic, T. (2010). The dark side of love and life satisfaction:Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 48, 228–233. Brewer, G., &Abell, L. (2015). Machiavellianism and sexual behaviour: Motivations,deception and infidelity. Personality and Individual Differences, 74, 186–191. Vecchio, R. P., &Sussman, M. (1991). Choice of influence tactics: Individual andorganizational determinants. Journal of Organizational Behavior, 12, 73–80. Jonason, P. K. & Buss, D. M. (2012). Avoiding entangling commitments: Tactics forimplementing a short-term mating strategy. Personality and Individual Differences, 52, 606–610. Brewer, G., Hunt, D., James, G., &Abell, L. (2015). Dark Triad traits, infidelity and romanticrevenge. Personality and Individual Differences, 83, 122-127. Widman, Laura.,& McNulty, Jame. K. (2013). Sexual Narcissim and Infidelity in EarlyMarriage. ." Archives of sexual behavior " Jones, D. N., & Weiser, D. A. (2014). Differential infidelity patterns among the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 57, 20-24. Young, I.E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema focused approach. (Rev.ed). Sarasota, FL. Practitioners Resources Exchang. Buss , D. M &Shackelford.T.K. (1997).Susceptibility to Infidelity in the First Year of Marriage. Journal of research in personality , 31, 193,221. Moyano, N., & Sierra, J. C. (2013). Relationships between personality traits and positive/negative sexual cognitions. International Journal of Clinical and Health Psychology, 13(3), 189. Yeniceri, Zuhal & Kokdemir,Dogan .(2006). University students perceptions of and explanations for infidelity: the development of the infidelity quessionnaire (INFQ). SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 34(6), 639-650. Washburn, R. A., Smith, K. W., Jette, A. M., &Janney, C. A. (1993). The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): development and evaluation. Journal of clinical epidemiology, 46(2), 153-162. Dipietro, L., Caspersen, C. J., Ostfeld, A. M., &Nadel, E. R. (1993). A survey for assessing physical activity among older adults. Medicine & Science in Sports & Exercise.