رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: مساله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه خیانت زناشویی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – روان‌سنجی می‌باشد که تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی (تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس)، تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتیجه تحلیل عوامل، با استفاده از روش همسانی درونی و همچنین بازآزمائی برای پایایی پرسشنامه حاضر انجام شد و برای روایی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شدکه یافته‌ها بیانگر همخوانی و ارتباط دقیق بین مولفه‌های این پرسشنامه بود. .همسانی درونی گویه‌های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مولفه‌های مشروعیت، اغوا، عادی‌سازی، تمایلات جنسی، زمینه اجتماعی، هیجان‌خواهی به ترتیب برابر با 0.79، 0.75، 0.54، 0.79، 0.71، 0.79 و برای کل پرسشنامه برابر با 0.91 به دست آمد. محاسبه پایایی به شیوه دو نیمه کردن برای کل مقیاس برابر با 0.81=r به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج پژوهش، اعتبار و روایی مطلوب فرم فارسی پرسشنامه‌ی خیانت زناشویی را تایید کرد و بیانگر این است که پرسشنامه خیانت زناشویی یک ابزار پایا و روا است و می‌توان از این ابزار در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی استفاده کرد. بنابراین پرسشنامه حاضر دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان است.

کلیدواژه‌ها


1-پلوسو، پاول. ر (۱۳۹۴). پیمان‌شکنی: مداخلات درمانی برای بحران­های زناشویی. ترجمه: دکتر پریوش وکیلی، احمد خالقی. تهران. انتشارات ارجمند.
2-Adamopoulou, E. (2013). New facts on infidelity. Economics Letters, 121(3):pp.458-462.
3-سودانی، منصور؛ کریمی، جواد؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و نیسی، عبدالکاظم(1391). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 4. صص. 268-258.
4-فتحی، منصور؛ فکرآزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر (۱۳۹۲). عوامل زمینه­ساز بی­وفایی زناشویی زنان. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51. صص. 131-109.
5-Aviram, I., &Amichai‐Hamburger, Y. (2005). Online Infidelity: Aspects of Dyadic Satisfaction, Self‐Disclosure, and Narcissism. Journal of Computer‐Mediated Communication, 10(3):pp. 74-84.
6- Ein-Dor, T., Perry-Paldi, A., Hirschberger, G., Birnbaum, G. E., & Deutsch, D. (2015). Coping with mate poaching: gender differences in detection of infidelity-related threats. Evolution and Human Behavior, 36(1):pp. 17-24.
7- Mark, K. P., Janssen, E. & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of sexual behavior, 40(5):pp. 971-982.
8- Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & Wright, J. D. (2006). Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages. Social Science Research, 35(2):pp. 454-470.
9- Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 15.pp: 735-749.
10- Campbell, A. M. (2009). How selected personality factors affect the relationships between marital satisfaction, sexual satisfaction, and infidelity. Louisiana Tech University.
11-کلانتری، عبدالحسین؛ روشن فکر، پیام؛ جواهری، جلوه (۳۹۰). مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال چهاردهم، شماره 53. صص. 162-129.
12-Jonason, P. K., Li, N. P., & Buss, D. M. (2010). The costs and benefits of the Dark Triad: Implications for mate poaching and mate retention tactics.Personality and Individual Differences, 48(4):pp. 373-378.
13-Jonason, P. K., Lyons, M., Bethell, E. J., & Ross, R. (2013). Different routes to limited empathy in the sexes: Examining the links between the Dark Triad and empathy. Personality and Individual Differences, 54(5):pp. 572-576.
14- Ali, F. & Chamorro-Premuzic, T. (2010). The dark side of love and life satisfaction: Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 48.pp. 228–233.
15- Brewer, G., &Abell, L. (2015). Machiavellianism and sexual behaviour: Motivations, deception and infidelity. Personality and Individual Differences, 74.pp. 186–191.
16-Vecchio, R. P., &Sussman, M. (1991). Choice of influence tactics: Individual andorganizational determinants. Journal of Organizational Behavior, 12.pp. 73–80.
17-Jonason, P. K. & Buss, D. M. (2012). Avoiding entangling commitments: Tactics forimplementing a short-term mating strategy. Personality and Individual Differences, 52.pp. 606–610.
18- Brewer, G., Hunt, D., James, G., &Abell, L. (2015). Dark Triad traits, infidelity and romanticrevenge. Personality and Individual Differences, 83.pp. 122-127.
19-گل پرور، محسن و خبازیان، بیتا (1394).رابطه شخصیت خودشیفته  و دلبستگی آسیب پذیر با قلدری (زورگویی) و سرمایه روان شناختی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). دوره 13، شماره 2. صص. 148-139.
20-Widman, Laura, & McNulty, Jame. K. (2013). Sexual Narcissim and Infidelity in EarlyMarriage. ."Archives of sexual behavior”
21- Jones, D. N., & Weiser, D. A. (2014). Differential infidelity patterns among the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 57.pp. 20-24.
22- بشرپور، سجاد. (۱۳۹۱). اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس، و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال دوم، شماره 2. صص. 208-193.
23-هنرپروران، نازنین (1393) بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد  (act)بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال پنجم، شماره دوم. صص. 149-135.
24- Young, I.E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema focused approach. (Rev.ed). Sarasota, FL. Practitioners Resources Exchang.
25-یوسفی، رحیم؛ عابدین، علیرضا؛ تیرگری، عبدالحکیم و فتح آبادی، جلیل (۱۳۸۹). اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره‌ها در ارتقاء رضایت زناشویی. مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 3. صص. 39-25.
26- Buss, D. M & Shackelford.T.K. (1997) .Susceptibility to Infidelity in the First Year of Marriage. Journal of research in personality, 31.pp. 193-221.
27- خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم (1393). بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال 21. شماره11. صص. 24-11.
28-Moyano, N., & Sierra, J. C. (2013). Relationships between personality traits and positive/negative sexual cognitions. International Journal of Clinical and Health Psychology, 13(3):pp. 189-196
29-Yeniceri, Zuhal & Kokdemir, Dogan (2006). University student’s perceptions of and explanations for infidelity: the development of the infidelity quessionnaire (INFQ). SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 34(6):pp. 639-650.
30- Washburn, R. A., Smith, K. W., Jette, A. M., &Janney, C. A. (1993). The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): development and evaluation. Journal of clinical epidemiology, 46(2):pp. 153-162.
31-Dipietro, L., Caspersen, C. J., Ostfeld, A. M., &Nadel, E. R. (1993). A survey for assessing physical activity among older adults. Medicine & Science in Sports & Exercise.