بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت همجوشی فکر در تداوم نشانه‌های اختلال وسواس، این مطالعه برای ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه همجوشی فکر در ایران، انجام گردید.
روش: در یک مطالعه توصیفی - مقطعی ابزار سنجش همجوشی فکر موردبررسی قرار گرفت. ابتدا برای استفاده از ابزار از مؤلف آن اجازه گرفته و سپس به زبان فارسی ترجمه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که 309 نفر از دانشجویان به روش خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای از بین آن‌ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش آلفای کرونباخ و روشی روایی سازه استفاده شد.
نتایج: پایایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی بافاصله زمانی 50 روزه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0.93 و 0.81 به دست آمد. روایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه با اجرای پرسشنامه آمیختگی فکر - عمل برآورد شد. بین پرسشنامه همجوشی فکر و پرسشنامه آمیختگی فکر - عمل ضریب همبستگی مثبت و معنادار (0.872) در سطح معناداری (p <0/001)  به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان می‌دهد که سه عامل آمیختگی فکر-رویداد، آمیختگی فکر-عمل و آمیختگی فکر-شی را برای پرسشنامه همجوشی فکر در کل 75 درصد از واریانس را تبیین می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: پرسشنامه همجوشی فکر، ابزاری دارای پایایی و روایی است و می‌تواند برای سنجش نظریه فراشناخت ولز و  همجوشی فکر در جمعیت‌های بالینی و نرمال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


1. Kessler R, Ruscio A, Shear K, Wittchen HU. Epidemiology of Anxiety Disorders. In: Stein MB, Steckler T, editors. Behavioral Neurobiology of Anxiety and Its Treatment. Current Topics in Behavioral Neurosciences. 2: Springer Berlin Heidelberg; 2010. p. 21-35. 2. Mohammadi MR, Rahgozar M, Bagheri Yazdi A, Naghavi HR, Pour Etemad HR, Amini H, et al. Epidemiological Study of Psychiatric Disorders in Tehran Province. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2003;9(2):4-13. 3. Ruscio AM, Stein DJ, Chiu WT, Kessler RC. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry. 2010;15(1):53-63. 4. Sadock BJ, Sadock AV, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2015 5. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press; 2009 6. Clark DA. Cognitive-behavioral therapy for OCD. New York: Guilford Press; 2004. 7. Wells A, Fisher P. (eds). Treating Depression: MCT, CBT and Third Wave Therapies. Chichester: Wiley; 2015 8. Spada MM, Mohiyeddini C, Wells A. Measuring metacognitions associated with emotional distress: Factor structure and predictive validity of the MCQ-30. Personality and Individual Differences. 2008;45: 238-242 9. Shafran R, Rachman S. Thought-action fusion: a review. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2004;35(2):87-107 10. Berle D, Starcevic V. Thought-action fusion: review of the literature and future directions. Clinical psychology review. 2005 May;25(3):263-84 11. Mohammadi A, Zamani R, Fata L. Validation of the Persian Version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised in a Student Sample. Psychological research. 2008;11(1 & 2):66-78 [Persian] 12. Gwilliam P, Wells A, Cartwright-Hatton S. Dose meta-cognition or responsibility predict obsessive–compulsive symptoms: a test of the metacognitive model. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2004;11(2):137-44. 13. Myers SG, Wells A. Obsessive-compulsive symptoms: the contribution of metacognitions and responsibility. J Anxiety Disord. 2005;19(7):806-17. 14. Rachman S. A cognitive theory of obsessions. Behav Res Ther 1997; 35(9): 793-802. 15. Pourfaraj M, Mohammadi N, Taghavi M. Psychometric properties of revised thought-action fusion questionnaire (TAF-R) in an Iranian population. Behav Ther Exp Psychiatry. 2008; 39(4): 600-9 [Persian] 16. Bakhshipour A, Faraji R, Narimani M, Sadeghi Movahhed F. Relationship between the content of thought-action fusion and the clusters of symptoms of obsessive-compulsive disorder in patients with OCD. J Res Behav Sci 2011; 9(3): 164-74 [Persian] 17. asl alavi paidar S S, khodabakhsh R, mehrinejad S A. Comparison of the Effectiveness of Behavioral-Cognitive & Metcognitive Approaches on thought fusion in patient with Obsessive Compulsive Disorder with one month follow up. CPAP. 2016 [Persian]